Note 12 - Maksimal kreditteksponering

Tabellen nedenfor viser maksimal eksponering mot kredittrisiko i balansen, inkludert derivater. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantstillelser og tillatte motregninger.

For opplysning om klassifisering av finansielle instrumenter der dette ikke er spesifisert, se note 24 Klassifisering av finansielle instrumenter.

Morbank            
31.12.21 (mill. kr) Brutto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Taps-
avsetning
Sikkerhet
i eiendom
Sikkerhet i
verdipapirer
Øvrig
sikkerhet
og mot-
regnings-
avtaler*)
Netto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 1.238 - - - - 1.238
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 13.190 - - - - 13.190
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.276 - 4.090 27 11 148
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 49.685 1.250 26.178 2.245 17.868 2.143
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 83.152 97 81.958 60 423 613
Sertifikater og obligasjoner 30.762 - - - 11.350 19.412
Derivater 3.192 - - - 2.029 1.163
Opptjente ikke mottatte inntekter 152 - - - - 152
Fordringer verdipapirer 20 - - - - 20
Sum eiendeler 185.666 1.348 112.226 2.333 31.681 38.078
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 5.798 57 - - - 5.741
Ubenyttede kreditter og lånetilsagn 20.004 22 3.624 356 206 15.796
Andre engasjement 3.467 - - - - 3.467
Sum forpliktelser 29.269 79 3.624 356 206 25.003
Sum total kredittrisikoeksponering 214.934         63.081
             
             
31.12.20 (mill. kr) Brutto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Taps-
avsetning
Sikkerhet
i eiendom
Sikkerhet i
verdipapirer
Øvrig
sikkerhet
og mot-
regnings-
avtaler*)
Netto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 2.725 - - - - 2.725
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 12.901 - - - - 12.901
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.285 - 4.017 27 15 226
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 46.500 1.331 22.816 2.122 18.158 2.072
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 74.876 115 73.650 46 429 635
Sertifikater og obligasjoner 26.684 - - - 11.848 14.836
Derivater 7.175 - - - 4.755 2.420
Opptjente ikke mottatte inntekter 135 - - - - 135
Fordringer verdipapirer 11 - - - - 11
Sum eiendeler 175.293 1.446 100.483 2.195 35.206 35.962
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 5.014 55 - - - 4.959
Ubenyttede kreditter og lånetilsagn 18.299 26 3.432 498 308 14.035
Andre engasjement 3.408 - - - - 3.408
Sum forpliktelser 26.720 81 3.432 498 308 22.402
Sum total kredittrisikoeksponering 202.013         58.364
Eksporter til Excel

 

Konsern            
31.12.21 (mill. kr) Brutto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Taps-
avsetning
Sikkerhet
i eiendom
Sikkerhet i
verdipapirer
Øvrig
sikkerhet
og  mot-
regnings-
avtaler*)
Netto maksimal eksponering for kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 1.238 - - - - 1.238
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 4.704 - - - - 4.704
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.276 - 4.090 27 11 148
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 59.872 1.310 26.178 2.245 28.127 2.011
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 83.152 97 81.958 60 423 613
Sertifikater og obligasjoner 30.762 - - - 11.350 19.412
Derivater 3.224 - - - 2.029 1.196
Opptjente ikke mottatte inntekter 186 - - - - 186
Fordringer verdipapirer 300 - - 53 228 20
Sum eiendeler 187.716 1.408 112.226 2.386 42.168 29.528
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 5.798 57 - - - 5.741
Ubenyttede kreditter og lånetilsagn 20.372 22 3.624 408 206 16.112
Andre engasjement 3.723 - - - - 3.723
Sum forpliktelser 29.893 79 3.624 408 206 25.576
Sum total kredittrisikoeksponering 217.608         55.104
             
             
31.12.20 (mill. kr) Brutto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Taps-
avsetning
Sikkerhet
i eiendom
Sikkerhet i
verdipapirer
Øvrig
sikkerhet
og mot-
regnings-
avtaler*)
Netto maksimal eksponering for kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 2.725 - - - - 2.725
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 5.091 - - - 14 5.077
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.285 - 4.017 27 15 226
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 55.487 1.262 22.825 2.122 27.824 1.455
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 74.876 115 73.650 46 429 635
Sertifikater og obligasjoner 26.606 - - - 11.848 14.758
Derivater 7.226 - 51 - 4.755 2.420
Opptjente ikke mottatte inntekter 185 - - - - 185
Fordringer verdipapirer 678 - 43 624 - 11
Sum eiendeler 177.159 1.377 100.586 2.820 44.885 27.492
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 5.014 55 - - - 4.959
Ubenyttede kreditter 18.432 26 3.516 498 441 13.951
Andre engasjement 3.698 - - - - 3.698
Sum forpliktelser 27.144 81 3.516 498 441 22.608
Sum total kredittrisikoeksponering 204.304         50.100
Eksporter til Excel

*) Øvrig sikkerhet inkluderer blant annet kontanter, løsøre, skip og mottatte garantier. For obligasjoner med fortrinnsrett består sikkerhetsmassen av utlån til kunder i selskapet som har utstedt obligasjonen. For derivater er det stilt kontanter som sikkerhet, i tillegg bilaterale ISDA-avtaler om netting av derivater.

Bankens maksimale kreditteksponering fremgår av oppstillingen ovenfor. SpareBank 1 SMN utfører engrosbanktjenester for BN Bank og Samspar-bankene. I tilknytning til dette er det etablert garantiavtale som sikrer fullt oppgjør for eksponeringer knyttet til disse avtalene.

For privat- og næringslivskunder anvendes rammeavtaler med krav om sikkerhetsstillelse ved derivathandel. For kunder som driver med tradingvirksomhet aksepteres kun kontantdepot som sikkerhet. Kunder stiller kontantdepot og/eller pant i eiendeler som sikkerhet for kunders handel av strøm- og laksederivater på NASDAQ OMX Oslo ASA og Fish Pool ASA.  

SpareBank 1 SMN inngår standardiserte og hovedsakelig bilaterale ISDA-avtaler om netting av derivater der finansielle institusjoner er motparter. I tillegg har banken inngått tilleggsavtaler om sikkerhetsstillelse (CSA) mot de mest anvendte motpartene. Per 31. desember 2021 har banken rundt 40 (45) aktive ISDA-avtaler. Fra 1. mars 2017 måtte banken i henhold til EMIR ha en CSA med daglig utveksling av marginsikkerhet mv. med alle finansielle motparter som banken handler med hjemhørende (blant annet) i et EU-land. Banken inngår utelukkende avtaler med kontanter som sikkerhet. Håndteringen av sikkerhetsstillelsen under disse avtalene har banken satt ut til SEB Prime Collateral Services, det vil si at de håndterer marginkravene på vegne av banken. Mer om sikkerheter og pantstillelser i note 37 Annen gjeld og forpliktelser.

Sikkerhetsstillelsene er vurdert til markedsverdi, begrenset til maksimal kreditteksponering for den enkelte motpart.

Konsernet har 299 millioner kroner engasjementer i steg 3 hvor det ikke er foretatt nedskriving grunnet verdien på sikkerhetsstillelsen, tilsvarende tall for 2020 var 82 millioner kroner.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN