Note 15 - Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering

Valutarisiko oppstår ved at konsernet har forskjeller mellom eiendeler og forpliktelser i den enkelte valuta. Handelsaktiviteten knyttet til omsetning av valuta skal til enhver tid skje innenfor vedtatte rammer og fullmakter. Konsernets rammer definerer kvantitative mål for maksimal nettoeksponering i valuta, målt i kroner.

Konsernet har utarbeidet rammer for netto valutaeksponering (uttrykt som den høyeste av sum lange og korte posisjoner). Overnatten kursrisiko for spothandel i valuta må ikke overstige 150 millioner kroner aggregert.

Valutarisikoen har gjennom året vært lav. For ytterligere detaljer se note 6 Risikoforhold.

Morbank Netto valutaeksponering NOK  Konsern 
2020 2021 (mill. kr) 2021 2020
12 4 EUR 4 12
-1 1 USD 1 -1
-1 3 SEK 3 -1
0 0 GBP 0 0
0 0 Andre 0 0
10 8 Sum  8 10
         
         
0,4 0,2 Res.effekt e. skatt ved 3 % endring 0,2 0,4
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN