Note 14 - Markedsrisiko knyttet til renterisiko

Noten er en sensitivitetsanalyse gjort med utgangspunkt i relevante balanseposter per 31. desember og fremover i tid for det aktuelle året. Bankens renterisiko beregnes ved at det simuleres et parallelt renteskift på ett prosentpoeng for hele rentekurven på alle balanseposter.

For ytterligere detaljer vedrørende renterisiko se note 6 Risikoforhold.

  Renterisiko, 1 prosentpoeng endring
Basisrisiko konsern (mill. kr) 2021 2020
Valuta    
NOK - 22 - 8
EUR  0  0
USD - 5  3
CHF  1  0
GBP  0 - 1
Andre  0 - 1
Total renterisiko - 27 - 7
Eksporter til Excel

 

Total renterisiko viser for 2021 at banken vil få et tap på en renteoppgang. 

Tabellen under viser hvordan rentekurven forskyver seg innenfor de ulike tidsintervallene med tilhørende gevinst og tap innenfor de enkelte løpetider.

  Renterisiko, 1 prosentpoeng endring
Rentekurverisiko konsern (mill. kr) 2021 2020
Løpetid    
0 - 2 mnd - 16 - 16
2 - 3 mndr  10  12
3 - 6 mndr - 19 - 14
6 - 12 mndr - 1  6
1 - 2 år  2 - 6
2 - 3 år - 12 - 9
3 - 4 år  22  21
4 - 5 år - 27  3
5 - 8 år  7 - 10
8 - 15 år  7  8
Total renterisiko - 27 - 7
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN