Note 18 - Netto provisjons- og andre inntekter

Regnskapsprinsipp

Provisjonsinntekter og -kostnader blir generelt periodisert i takt med at en tjeneste blir ytt. Gebyrer knyttet til rentebærende instrumenter blir ikke ført som provisjoner, men inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. Honorarer for rådgivning opptjenes i samsvar med inngått rådgivningsavtale, som oftest etter hvert som tjenesten ytes. Det samme gjelder for løpende forvaltningstjenester. Honorar og gebyr ved omsetning eller formidling av finansielle instrumenter, eiendom eller andre investeringsobjekter som ikke genererer balanseposter i bankens regnskap, resultatføres når transaksjonen sluttføres. Banken mottar provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt tilsvarende differansen mellom lånets rente og den finansieringskostnad SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt oppnår. I bankens regnskap fremkommer dette som provisjonsinntekter

Morbank   Konsern
2022 2023 (mill. kr) 2023 2022
         
     Provisjonsinntekter     
77 68  Garantiprovisjon  68 77
 -  -  Meglerprovisjon  265 267
44 47  Provisjon spareprodukter  47 44
256 155  Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt  155 256
16 15  Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt  15 16
475 496  Betalingsformidling  493 471
236 253  Provisjon fra forsikringstjenester  253 236
88 83  Andre provisjonsinntekter  74 80
1.192 1.117  Sum provisjonsinntekter  1.370 1.446
         
     Provisjonskostnader     
80 102  Betalingsformidling  102 80
11 12  Andre provisjonskostnader  96 105
90 114  Sum provisjonskostnader  199 186
         
     Andre driftsinntekter     
30 38  Driftsinntekter fast eiendom  41 32
- -  Eiendomsforvaltning og -omsetning  166 151
 -  -  Verdipapiromsetning  - -
- -  Regnskapsførerhonorarer  661 564
25 34  Andre driftsinntekter  45 34
55 73  Sum andre driftsinntekter  913 781
1.156 1.076  Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter  2.084 2.042
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN