Note 20 - Personalkostnader

 

Morbank   Konsern
2022 2023 (mill. kr) 2023 2022
568 722 Lønn 1 455 1 227
54 67 Pensjonskostnader (Note 22) 117 99
39 60 Sosiale kostnader 119 81
661 849 Sum personalkostnader 1 691 1 406
         
675 776 Gjennomsnittlig antall ansatte  1 618 1 549
664 798 Antall årsverk per 31.12. 1 545 1 432
688 863 Antall ansatte per 31.12. 1 737 1 498
Eksporter til Excel

 

For ytterligere informasjon om ytelser til ledende ansatte i 2023 henvises det til Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer publisert på smn.no.

Godtgjørelse til ledende personer

(tall oppgitt i tusen kr)                
Navn og stilling     Ekstraord.
ytelser3)
Pensjons-
kostnad4)
Total
godt-
gjørelse
Lån5) Antall
EK-
bevis6)
År Fast godtgjørelse
Fast-
lønn1)
Frynse-
goder2)
Jan-Frode Janson, Konsernsjef 2023 5.300 317   1.241 6.859 - 49.166
2022 5.078 295   1.229 6.601 1 45.805
Trond Søraas, Konserndirektør - Konsernfinans og eierstyring 2023 2.387 193 100 314 2.994 3.323 10.267
2022 1.891 292 150 278 2.611 3.942 10.000
Nelly Maske, Konserndirektør - Privatmarked 2023 2.797 204   382 3.383 5.898 21.876
2022 2.680 204 100 374 3.358 3.927 21.783
Vegard Helland, Konserndirektør - Næringsliv 2023 2.927 193   355 3.475 100 36.202
2022 2.786 190 150 348 3.473 551 35.842
Stig Brautaset, Konserndirektør - Sunnmøre og Fjordane7) 2023 1.771 144   435 2.351 - 1.407
2022              
Astrid Undheim, Konserndirektør - Teknologi og utvikling  2023 2.385 220   362 2.968 5.787 744
2022 2.285 177 100 216 2.778 6.666 384
Ola Neråsen Konserndirektør - Risikostyring 2023 2.439 171   274 2.884 - 43.764
2022 2.280 181   272 2.733 120 43.404
Rolf Jarle Brøske, Konserndirektør - Kommunikasjon og merkevare 2023 2.281 208 150 274 2.912 9.771 15.713
2022 2.175 195   276 2.646 9.629 10.853
Arne Nypan, Administrerende direktør - SpareBank 1 Regnskapshuset SMN8) 2023 2.594 235   254 3.083 4.903 33.948
2022 2.434 299   252 2.984 10.559 29.958
Kjetil Reinsberg, Administrerende direktør - EiendomsMegler 1 Midt-Norge 9)  2023 3.076 468   391 3.934 10.995 29.141
2022 3.114 429   378 3.921 5.138 16.358
Kjell Fordal, Konserndirektør -  Konsernfinans og eierstyring10) 2023              
2022 2.086 119   117 2.322 12.525 221.753

1) Ingen ledende ansatte mottar variabel godtgjørelse, kun fast godtgjørelse. Fast godtgjørelse består av fastlønn, feriepenger, trekk i lønn for ferie, kompensasjon pensjon, tilleggspensjon, skattekompensasjon for 12G-ordning og andre faste tillegg.
2) Frynsegoder inkluderer godtgjørelse til elektronisk kommunikasjon, fast bilgodtgjørelse, fri bil, kilometergodtgjørelse, ulykke-/ behandling-/ yrkesskade-/ annen skade-/ reise- og gruppelivsforsikring samt rentefordel lån. I tillegg inkluderer dette innberettet fordel for utdelte egenkapitalbevis til underkurs i en frivillig spareordning ledende ansatte deltar i på like vilkår som øvrige ansatte. 
3) Ekstraordinære ytelser utbetales i spesielle tilfeller til ledende ansatte som har hatt en ekstraorinær arbeidsbelastning
4) Pensjonskostnad inkluderer ordinær tjenestepensjon og innskuddspensjon for lønn over 12 G
5) Lån inkluderer lån til ledende ansatte eller deres nærstående. Alle i konsernledelsen har samme lånevilkår som øvrige ansatte
6) Antall egenkapitalbevis eid av den ledende ansatte selv eller dens nærstående
7) Stig Brautaset var administrerende direktør i SpareBank 1 Sunnmøre som fusjonerte med SpareBank 1 SMN 2.mai 2023. Etter fusjonen tiltrådte han stillingen som Konserndirektør Sunnmøre og Fjordane. Pensjonskostnad som er oppgitt er knyttet til bedriftseid pensjonskonto for lønn over 12 G og ordinær tjenestepensjon
8) Arne Nypan er administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset (SB1 RH) - beløp oppgitt som total godtgjørelse og pensjonskostnad er knyttet til SB1 RH
9) Kjetil Reinsberg er administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge (EM1) - beløp oppgitt som total godtgjørelse og pensjonskostnad er knyttet til EM1
10) Kjell Fordal fratrådte 31.8.2022
Eksporter til Excel

 

Ytelser til styret og representantskapet

(tall oppgitt i tusen kr)              
Navn Tittel År Honorar Honorarer til
valgkomite,
revisjons-,
risiko-,
og godt-
gjørelses-
utvalget
Andre
godtgjørelser
Lån per 31.12 Antall
egenkapital-
bevis
Kjell Bjordal Styreleder 2023 595 40 19 - 130.000
2022 573 40 3 - 130.000
Christian Stav Nestleder styret 2023 313 129 4 - 35.000
2022 301 120 - - 30.000
Mette Kamsvåg Styremedlem  2023 273 134 15 3.951 5.600
2022 261 128 1 - 5.600
Tonje Eskeland Foss Styremedlem 2023 273 47 11 12.606 -
2022 261 49 - - -
Kristian Sætre1) Styremedlem 2023 206 20 1 1.421 -
Ingrid Finnboe Svendsen1) Styremedlem 2023 206 106 - - 1.150
Morten Loktu Styremedlem 2023 66 7 15 - 15.000
2022 261 27 - - 15.000
Freddy Aursø Styremedlem 2023 273 20 64 - -
2022 261 23 - - -
Christina Straub Styremedlem, ansatterepresentant2) 2023 273 - 925 5.620 1.083
2022 261 - 818 - 971
Inge Lindseth Styremedlem, ansatterepresentant2) 2023 273 27 965 3.956 10.913
2022 261 27 916 - 7.353

1) Tiltrådte styret i 2023
2) Andre godtgjørelser inkluderer lønn i ansattesforhold
Eksporter til Excel

 

Honorar til representantskapet

(tall oppgitt i tusen kr)    
Navn År Honorar
Knut Solberg, rep.skapets leder  2023 95
2022 100
Øvrige medlemmer 2023 270
2022 405
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN