Note 23 - Skatt

Regnskapsprinsipp

Resultatført skatt består av periodeskatt (betalbar skatt) og utsatt skatt. Periodeskatt er beregnet skatt på årets skattepliktige resultat. Utsatt skatt regnskapsføres etter gjeldsmetoden i samsvar med IAS 12. Ved beregningen av utsatt skatt benyttes til enhver tid gjeldende skattesats. Det beregnes forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt på midlertidige forskjeller, som er differansen mellom balanseført verdi og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser. Det beregnes likevel ikke forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt på goodwill som ikke gir skattemessige fradrag, og heller ikke på førstegangsinnregnede poster som verken påvirker regnskapsmessig eller skattepliktig resultat.

Det beregnes en eiendel ved utsatt skatt på fremførbare skattemessige underskudd. Eiendel ved utsatt skatt innregnes bare i det omfang det forventes fremtidig skattepliktige resultater som gjør det mulig å utnytte den tilhørende skattefordelen. Kildeskatt presenteres som periodeskatt. Formueskatt blir presentert som driftskostnad i konsernets regnskap i samsvar med IAS 12. 

Morbank   Konsern
2022 2023 (mill. kr) 2023 2022
3.125 4.498 Resultat før skattekostnad 3.688 3.353
-456 -1.099 +/- permanente forskjeller  -632 -722
-315 -216 +/- endring midlertidige forskjeller i henhold til spesifikasjon -227 -313
- -  + underskudd til fremføring -0 -4
2.354 3.183 Årets skattegrunnlag/skattepliktig inntekt 2.829 2.313
         
612 803 Herav betalbar skatt  885 699
-15 -30 Skatt renter hybridkapital -31 -15
15 8 For mye/lite skatt avsatt tidligere år 14 21
612 781 Sum betalbar skatt i balansen 868 705
         
612 803 Betalbar skatt av årets overskudd 885 699
34 47 +/- endring i utsatt skatt 50 35
-15 -30 Skatt renter hybridkapital -31 -15
631 820 Årets skattekostnad 904 718
         
    Endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt    
-34 47 Resultatført utsatt skatt 50 -35
-44 7 Utsatt skatt ført mot egenkapital 7 -44
  41 Endring utsatt skatt ved virksomhetssammenslutning 41 -81
3 11 Korrigering betalbar skatt/utsatt skatt tidligere år * -9 3
76 106 Sum endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt 89 -156
* Skyldes endringer i midlertidige forskjeller mellom avlagt årsregnskap og endelige ligningspapirer.
Eksporter til Excel

 

2022 2023 Sammensetning av balanseført utsatt skatt 2023 2022
    Midlertidige forskjeller på:    
- 13  - Driftsmidler 44 27
- -  - Leasingobjekter 310 273
234 212  - Netto pensjonsforpliktelse 216 236
202 544  - Verdipapirer 544 202
2.154 1.337  - Sikringsinstrumenter 1.337 2.154
  128  - Andre midlertidige forskjeller 128 4
2.590 2.233 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 2.578 2.896
648 558 Utsatt skatt 644 723
         
    Midlertidige forskjeller på:    
-27 -  - Driftsmidler -12 -38
- -  - Netto pensjonsforpliktelse - -
-75 -48  - Verdipapirer -48 -75
-2.185 -1.471  - Sikringsinstrumenter -1.471 -2.185
-13 -2  - Andre midlertidige forskjeller -117 -107
- -  - Fremførbart underskudd - -1
-2.301 -1.521 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -1.648 -2.407
-575 -380 Utsatt skattefordel -411 -602
72 178 Netto utsatt skatt (+)/skattefordel (-) 231 122
Eksporter til Excel

Tabellen ovenfor består av midlertidige forskjeller fra alle konsoliderte selskaper vist brutto. På selskapsnivå er skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller nettoført. På konsernivå bruttoføres dette i samsvar med IAS 12 ved at hvert selskap presenteres separat ved beregning av konsernets skattefordel og utsatt skatt:  

  2023 2022
Skattefordel balanseført 31.12 6 5
Utsatt skatt balanseført 31.12 -236 -127
Eksporter til Excel

 

2022 2023 Avstemming av resultatført periodeskatt med resultat før skatt 2023 2022
781 1.125 25 % av resultat før skatt 1.190 882
-114 -275 Ikke skattepliktige resultatposter (permanente forskjeller) * -257 -129
-44 -30 Skatteeffekt av poster ført direkte mot egenkapital -31 -44
8 - For lite avsatt skatt i fjor 2 8
631 820 Resultatført periodeskatt 904 718
20 % 18 % Effektiv skattesats i % 25 % 21 %
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN