Note 24 - Klassifisering av finansielle instrumenter

Regnskapsprinsipper

Aksjer, sertifikater og obligasjoner og derivater klassifiseres til virkelig verdi over resultatet.

Alle finansielle instrumenter klassifisert som til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi, og endring i verdi fra inngående balanse resultatføres som inntekt fra andre finansielle investeringer. Finansielle eiendeler holdt for handelsformål karakteriseres av at instrumenter i porteføljen omsettes hyppig og at posisjoner etableres med mål om kortsiktig gevinst. Øvrige slike finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er investeringer som ved førstegangsinnregning blir definert som vurdert til virkelig verdi over resultatet.

Finansielle derivater presenteres som en eiendel når virkelig verdi er positiv og som en forpliktelse når virkelig verdi er negativ.

Konsern Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader Finansielle instrumenter målt til amortisert kost Total
31.12.23 (mill. kr) Øremerket virkelig verdi Obligatorisk Holdt for omsetning
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 1.172 1.172
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 8.746 8.746
Utlån til og fordringer på kunder  5.582 - - 92.263 71.110 168.955
Aksjer - 774 363 - - 1.137
Sertifikater og obligasjoner -   34.163 - - 34.163
Derivater 744 - 5.915 - - 6.659
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 153 153
Fordringer verdipapirer - - - - 66 66
Sum finansielle eiendeler 6.326 774 40.441 92.263 81.247 221.051
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 13.160 13.160
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 132.888 132.888
Verdipapirgjeld  - - - - 45.830 45.830
Derivater 1.630 - 5.359 - - 6.989
Ansvarlig lånekapital  - - - - 2.247 2.247
Leieforpliktelser - - - - 403 403
Gjeld verdipapirer - - - - -15 -15
Sum Finansielle forpliktelser 1.630 - 5.359 - 194.512 201.501
Eksporter til Excel

 

Konsern Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader Finansielle instrumenter målt til amortisert kost Total
31.12.22 (mill. kr) Øremerket virkelig verdi Obligatorisk Holdt for omsetning
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 1.171 1.171
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 11.663 11.663
Utlån til og fordringer på kunder  4.708 - - 81.901 64.940 151.549
Aksjer - 700 140 - - 840
Sertifikater og obligasjoner - 38.073 - - - 38.073
Derivater 294 - 6.510 - - 6.804
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 104 104
Fordringer verdipapirer - - - - 262 262
Sum finansielle eiendeler 5.002 38.773 6.649 81.901 78.140 210.465
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 14.636 14.636
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 122.010 122.010
Verdipapirgjeld  - - - - 47.474 47.474
Derivater 2.368 - 5.939 - - 8.307
Ansvarlig lånekapital  - - - - 2.058 2.058
Leieforpliktelser - - - - 339 339
Gjeld verdipapirer - - - - 176 176
Sum finansielle forpliktelser 2.368 - 5.939 - 186.693 195.000
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN