Note 11 - Kreditteksponering for hver interne risikorating

Banken benytter eget klassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko i porteføljen. Risikoklasseinndeling skjer ut fra hvert enkelt engasjements sannsynlighet for mislighold. I tabellen er denne inndelingen sammenholdt med tilsvarende ratingklasser hos Moody’s.

Historisk mislighold er tall for morbank og viser default ratio (DR) per risikoklasse. Tallene er et uvektet snitt for normalscorede kunder i perioden 2014-2023.

Sikkerhetsdekning representerer forventet realisasjonsverdi (RE-verdi) på underliggende sikkerhetsverdier. Verdiene fastsettes etter faste modeller, og faktiske realisasjonsverdier valideres for å teste modellenes pålitelighet. I samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften er estimatene «down-turn»-estimater. Basert på sikkerhetsdekningen (RE-verdi / EAD) klassifiseres engasjementet i en av sju klasser, hvor beste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på over 120 prosent, og laveste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på under 20 prosent.

  Misligholdssansynlighet         Sikkerhetsdekning  
Risiko-klasse  Fra  Til Moody's Historisk
mislighold
Mislighold
2023
  Sikkerhets-
klasse
Nedre
grense
Øvre
grense
                   
A 0,00 % 0,10 % Aaa-A3 0,02 % 0,03 %    1  120  
B 0,10 % 0,25 % Baa1-Baa2 0,04 % 0,05 %    2  100  120
C 0,25 % 0,50 % Baa3 0,09 % 0,12 %    3  80  100
D 0,50 % 0,75 % Ba1 0,30 % 0,20 %    4  60  80
E 0,75 % 1,25 % Ba2 0,63 % 1,10 %    5  40  60
F 1,25 % 2,50 %   1,30 % 1,99 %    6  20  40
G 2,50 % 5,00 % Ba2-B1 2,11 % 2,74 %    7  0  20
H 5,00 % 10,00 % B1-B2 4,75 % 5,17 %        
I 10,00 % 99,99 % B3-Caa3 14,59 % 19,97 %        
J mislighold                
K tapsutsatt                
Eksporter til Excel

 

Bankens engasjementer klassifiseres i risikogrupper på bakgrunn av risikoklasse.  

Risikoklasse Risikogrupper
 A - C  Laveste risiko
 D - E  Lav
 F - G  Middels
 H  Høy
 I  Høyeste risiko
 J - K  Mislighold og nedskrevet
Eksporter til Excel

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
Morbank eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
(mill. kr) 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2022
Laveste risiko 1,1 % 128.796 0,9 % 115.527
Lav risiko 2,4 % 25.369 1,3 % 24.473
Middels risiko 3,5 % 22.533 1,7 % 18.093
Høy risiko 2,1 % 2.389 3,0 % 2.719
Høyeste risiko 3,5 % 2.305 2,2 % 1.693
Mislighold og/eller tapsutsatt 5,7 % 2.090 10,0 % 2.051
Totalt   183.481   164.556
Eksporter til Excel

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
Konsern  eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
(mill. kr) 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2022
Laveste risiko 1,2 % 129.031 0,6 % 116.505
Lav risiko 2,2 % 28.025 1,2 % 26.996
Middels risiko 2,6 % 30.362 2,2 % 25.200
Høy risiko 1,4 % 3.743 3,6 % 3.772
Høyeste risiko 2,6 % 3.069 2,9 % 2.462
Mislighold og/eller tapsutsatt 5,3 % 2.284 10,9 % 2.222
Totalt   196.514   177.157
Eksporter til Excel

Realisasjonsverdien på stilte sikkerheter fastsettes slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonsverdi i en nedgangskonjuktur. 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN