Note 35 - Innskudd fra og gjeld til kunder

Regnskapsprinsipp

Innskudd fra kunder vurderes til amortisert kost

Morbank   Konsern
31.12.22 31.12.23 Innskudd fra og gjeld til kunder (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
88.068 87.652 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 87.081 87.380
34.632 45.810 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 45.808 34.630
122.699 133.462 Sum innskudd fra og gjeld til kunder 132.888 122.010
         
1,3 % 2,9 % Gjennomsnittlig rente 2,9 % 1,3 %
         
Av totale innskudd utgjør fastrenteinnskudd 7,1 prosent (4,0 prosent i 2022).
         
         
31.12.22 31.12.23 Innskudd fordelt på sektor og næring 31.12.23 31.12.22
48.316 57.874 Lønnstakere o.l. 57.874 48.316
21.690 19.437 Offentlig forvaltning 19.437 21.690
2.159 2.460 Jordbruk og skogbruk 2.460 2.159
1.366 1.588 Fiske og fangst 1.588 1.366
644 1.157 Havbruk 1.157 644
2.881 2.671 Industri og bergverk 2.671 2.881
5.534 5.251 Bygg, anlegg, kraft og vannforskyning 5.251 5.534
6.065 5.996 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.996 6.065
1.198 1.132 Sjøfart og offshore 1.132 1.198
5.645 5.867 Eiendomsdrift  5.787 5.577
13.036 13.413 Forretningsmessig tjenesteyting og lignende 13.413 13.036
9.364 11.164 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 10.698 8.856
4.800 5.452 Øvrige sektorer 5.425 4.687
122.699 133.462 Sum innskudd fordelt på sektor og næring 132.888 122.010
         
         
31.12.22 31.12.23 Innskudd fordelt på geografiske områder 31.12.23 31.12.22
77.655 79.421 Trøndelag 78.847 77.047
19.425 26.081 Møre og Romsdal 26.081 19.425
1.894 1.336 Nordland 1.336 1.894
9.431 11.431 Oslo 11.431 9.349
11.621 12.561 Landet for øvrig 12.561 11.621
2.673 2.633 Utlandet 2.633 2.673
122.699 133.462 Sum innskudd fordelt på geografiske områder 132.888 122.010
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN