Note 16 - Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. For detaljert beskrivelse henvises til note 6 Risikoforhold.

Konsern            
31.12.23 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2)            
Innskudd fra kredittinstitusjoner 10.399 90 344 1.938 20 12.792
Innskudd fra og gjeld til kunder 89.914 23.961 10.120 8.894 - 132.888
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 3.164 2.513 44.528 1.295 51.499
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 1.130 4.101 26.309 1.397 32.937
Annen gjeld - 1.004 1.207 551 269 3.031
Ansvarlig lånekapital 1) - 38 505 2.180 - 2.723
Sum kontantstrøm forpliktelser 100.313 29.386 18.790 84.401 2.981 235.871
             
Derivater netto kontantstrømmer            
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 1.130 4.101 26.309 1.397 32.937
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -805 -3.331 -24.630 -1.360 -30.126
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 325 770 1.679 37 2.811
             
                   
Konsern            
31.12.22 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2)            
Innskudd fra kredittinstitusjoner 11.180 1.194 161 2.125 26 14.685
Innskudd fra og gjeld til kunder 89.936 19.376 7.480 5.217 - 122.010
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 951 8.442 41.837 1.746 52.977
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 798 8.532 26.947 1.655 37.932
Annen gjeld - 1.361 787 386 258 2.792
Ansvarlig lånekapital 1) - 16 824 1.459 - 2.299
Sum kontantstrøm forpliktelser 101.116 23.696 26.226 77.972 3.684 232.694
             
Derivater netto kontantstrømmer            
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 798 8.532 26.947 1.655 37.932
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -622 -8.176 -25.412 -1.633 -35.843
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 176 356 1.535 21 2.089

Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi

1) For ansvarlig lånekapital benyttes call dato for kontantoppgjør

2) Kontantstrømmer inkluderer beregnede renter og sum avviker derfor fra balanseført forpliktelse

Eksporter til Excel

 

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN