Note 14 - Markedsrisiko knyttet til renterisiko

Noten er en sensitivitetsanalyse gjort med utgangspunkt i relevante balanseposter per 31. desember og fremover i tid for det aktuelle året. Bankens renterisiko beregnes ved at det simuleres et parallelt renteskift på ett prosentpoeng for hele rentekurven på alle balanseposter.

For ytterligere detaljer vedrørende renterisiko se note 6 Risikoforhold.

  Renterisiko, endring 1 prosentpoeng
Basisrisiko konsern (mill. kr) 2023 2022
Valuta    
NOK - 32 - 48
EUR  7  6
USD - 1 - 3
CHF  0 - 1
GBP  0  1
Andre  0  0
Total renterisiko - 27 - 45
Eksporter til Excel

Total renterisiko viser for 2023 at banken vil få et tap på en renteoppgang. 

Tabellen under viser hvordan rentekurven forskyver seg innenfor de ulike tidsintervallene med tilhørende gevinst og tap innenfor de enkelte løpetider.

  Renterisiko, 1 %poeng endring
Rentekurverisiko konsern (mill. kr) 2023 2022
Løpetid    
0 - 2 mnd  8 - 11
2 - 3 mndr - 30 - 4
3 - 6 mndr - 13 - 10
6 - 12 mndr  6 - 5
1 - 2 år - 4 - 9
2 - 3 år  5  2
3 - 4 år - 4 - 3
4 - 5 år - 3  3
5 - 8 år  2 - 6
8 - 15 år  7 - 3
Total renterisiko - 27 - 45
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN