Note 30 - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

Morbank   Konsern
31.12.22 31.12.23 Aksjer og andeler (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
         
210 454 Til virkelig verdi over resultat 985 710
140 363 Børsnoterte 363 140
70 92 Unoterte 623 571
210 454 Sum aksjer og andeler 985 710
         
    Fondsobligasjoner    
123 220 Børsnoterte 96 123
85 56 Unoterte 56 7
207 276 Sum fondsobligasjoner 152 130
         
    Virksomhet holdt for salg - herav aksjer    
98 98 Unoterte 112 1,919
98 98 Sum aksjer holdt for salg (se note 39) 112 1.919
263 583 Sum børsnoterte selskaper 459 263
252 246 Sum unoterte selskaper 791 2.496
Eksporter til Excel

 

 

Spesifikasjon av morbank          
Børsnoterte selskap Org.nr Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk.
Kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
           
Visa Inc. C-aksjer     63.536 6.750 167.566
Sum børsnoterte aksjer       6.750 167.566
           
SpareBank 1 Nordmøre 937899408   69.423 7.455 8.678
Sum børsnoterte finansinstitusjoner       7.455 8.678
           
DNB Global Treasury 880109162   118.592 112.276 107.729
Holberg OMF 997454790   649.728 64.491 68.143
DNB European Covered Bonds 880109162   15.180 12.585 10.613
Sum børsnoterte verdipapir       189.352 186.486
           
Unoterte selskap          
Eksportfinans 816521432   2.153 16.651 39.975
VN Norge AS - SMN - oppgitt i milliard aksjer 821083052   28.688.772 37.338 20.125
Visa C preferanseaksje     1.298 2.607 10.932
Eiendomskreditt AS 979391285   44.000 4.502 9.329
Sparebank 1 Bank og Regnskap AS 917143501   308 2.487 3.388
Runde Miljøbygg AS 989736027   40.000 2.500 2.500
Øvrige selskap       2.955 5.302
Sum ikke børsnoterte aksjer og andeler       69.040 91.550
           
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 938521549     124.300 124.310
Sparebanken Sogn og Fjordane 946670081     14.624 14.695
Flekkefjord Sparebank 937894627     12.153 12.239
Sparebanken Øst 937888937     9.632 9.656
SpareBank 1 Sørøst-Norge 944521836     8.572 8.585
SpareBank 1 Nord-Norge 952706365     7.400 7.433
Hegra Sparebank 937903235     5.683 5.690
Aurskog Sparebank 937885644     5.003 5.025
DNB Bank  984851006     4.168 4.205
Sparebanken Sør 937894538     4.010 4.018
SpareBank 1 SR-Bank 937895321     4.012 4.017
Øvrige       20.173 20.227
Sum børsnoterte fondsobligasjoner       219.730 220.098
           
SpareBank 1 Gruppen       48.750 48.088
DNB Bank       8.033 8.117
Sum ikke børsnoterte fondsobligasjoner       56.783 56.205
           
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner morbank       549.110 730.584
Eksporter til Excel

 

Spesifikasjon av konsern          
Unoterte selskap Org.nr Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk. Kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
SIGNORD AS (Tidligere Viking Venture III) 992229667 16,8 % 955.039 34.745 240.736
Salvesen & Thams AS 999104428   27.564 45.733 141.514
Crayo Nano AS 998682525   1.689.279 20.266 19.427
Sintef Venture V 920749984   9.000 16.636 19.111
Proventure Seed III AS 924111895   18.600.001 15.810 17.298
Sonoclear AS (tidl BrainImage AS) 917956146 12,4 % 1.517.982 7.988 15.180
Sintef Venture IV 912844889   18.101 11.653 13.840
Novelda AS 987361719   19.980 7.163 11.548
Signord Klasse E  992229667   46.476 4.704 9.292
Proventure Seed II AS 913391136   16.076.187 11.688 8.681
Vectron Biosolutions AS 992779837   220.000 6.000 6.140
Novela Kapital AS 922061017   624.000 6.240 4.430
Sintef Venture IV B 927177021   15.000 3.705 3.603
Diverse selskap       36.882 20.190
Sum ikke børsnotere aksjer og andeler       229.215 530.990
           
Eliminering av fondsobligasjon SpareBank 1 Finans Midt-Norge       -124.300 -124.310
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner konsern       654.025 1.137.264
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN