Note 29 - Regnskapsmessig sikring av gjeld ved utstedelse av verdipapirer

Regnskapsprinsipp

Banken vurderer og dokumenterer sikringens effektivitet i samsvar med IAS 39. Banken benytter virkelig verdi sikring for å styre sin renterisiko. I sin sikringsaktivitet sikrer banken seg mot bevegelser i markedsrenten. Endringer i kredittspread er ikke hensyntatt i måling av sikringseffektiviteten. Ved virkelig verdi sikring blir både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet regnskapsført til virkelig verdi, og endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultatført. 

Banken har etablert sikringsbokføring for å oppnå en regnskapsmessig behandling som reflekterer hvordan renterisiko og valutarisiko styres for større langsiktige innlån. Se beskrivelse av risikostyring i note 6. Sikringsobjektene består utelukkende av gjeld stiftet ved utstedelse av finansielle instrumenter og gjennomføres ihht IFRS 9 ved en virkelig verdisikring. For de gjeldsinstrumenter som inngår i sikringsporteføljen inngås separate rente og/eller valutaswapper med tilsvarende hovedstol og forfallstruktur. Ineffektivitet kan likevel oppstå som følge av tilfeldige markedsvariasjoner i evalueringen av objekt og instrument.

Sikringsinstrumentene (rente- og valutaswapper) regnskapsføres til virkelig verdi, mens sikringsobjektene blir bokført til virkelig verdi for de risikoene som sikres (rente og valuta). Sikringsineffektivitet, definert som forskjell mellom verdiregulering av sikringsinstrumenter sammenlignet med verdiregulering av de sikrede risikoer i objektene, resultatføres løpende i resultatregnskapet. 

  Pålydende per 31.12.23   Pålydende per 31.12.22
Konsern (mill kr) Sikrings-
instrument 
Sikringsobjekt  Ineffektivitet   Sikrings-
instrument 
Sikringsobjekt  Ineffektivitet
Regnskapslinje i balansen Derivater Verdipapirgjeld     Derivater Verdipapirgjeld  
Innlån til fast rente Renteswap       Renteswap    
Pålydende NOK 13.079 12.164 - 915   11.200 11.200 -
  Rente- og valutaswap     Rente- og valutaswap  
Innlån i valuta til fast rente              
Pålydende EUR 19.011 19.011 -   23.120 23.120 -
Pålydende JPY 719 719 -   - - -
Pålydende CHF 2.118 2.118 -   3.737 3.737 -
               
  Balanseverdi per 31.12.23     Balanseverdi per 31.12.22  
  Sikrings-
instrument
Sikringsobjekt  Resultatført
ineffektivitet
  Sikrings-
instrument
Sikringsobjekt  Resultatført
ineffektivitet
               
Bokført verdi eiendeler 744       294    
Bokført verdi gjeld 1.630 29.624     2.368 35.868  
               
Akkumulerte verdiendringer utgående balanse -1.259 -1.251     - 2.185 - 2.233  
Akkumulerte verdiendringer inngående balanse -2.155 -2.145     -30 - 88  
Endringer i virkelig verdi 896 894 2   -2.155 -2.145 -10
Regnskapslinje i resultatet     Netto resultat
fra finansielle
instrumenter
      Netto resultat
fra finansielle
instrumenter
Eksporter til Excel

 

IBOR reform

De senere årene har reform av og alternativer til IBOR-renter blitt et prioritert område for myndigheter verden over. Det er imidlertid usikkerhet rundt tidspunkt og metodikk for eventuelle endringer. Samtlige av SpareBank 1 SMN sine rentederivater har IBOR-renter som referanse, og vil således kunne bli påvirket av endringer. De vesentligste posisjonene foreligger i EURIBOR og NIBOR. Banken følger utviklingen i markedet tett, og deltar i flere prosjekt for å overvåke og tilrettelegge for eventuelle endringer. Tabellen nedenfor viser pålydende og netto eksponering for derivater i sikringsforhold som kan bli berørt av IBOR-reform, splittet på aktuell IBOR-rente.

 

  Pålydende
Rente- og valutainstrument Sikringsobjekt Sikrings-
instrument 
Netto Eksponering
       
EURIBOR 3M - 14.985 - 14.985
EURIBOR 6M - 293 - 293
OIBOR 3M - 19.254 - 19.254
Sum - 34.532 - 34.532
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN