Note 39 - Investering i eierinteresser

Regnskapsprinsipper

Tilknyttet foretak
Tilknyttet foretak er foretak der banken har betydelig innflytelse. Normalt er det betydelig innflytelse når banken har en eierandel på 20 prosent eller mer. Tilknyttede foretak regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Investeringen førstegangsinnregnes til anskaffelseskost og justeres deretter for endring i bankens andel av nettoeiendelene til det tilknyttede foretaket. Banken resultatfører sin andel av resultatet i det tilknyttede foretaket. I morbankens regnskap regnskapsføres tilknyttede foretak til kostmetoden. 

Felleskontrollert virksomhet
Etter IFRS 11 skal investeringer i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter avhengig av de avtalemessige rettighetene og forpliktelsene til hver enkelt investor. SpareBank 1 SMN har vurdert sine felleskontrollerte ordninger og kommet til at de er felleskontrollerte virksomheter. Felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden i Konsernet og kostmetoden i selskapsregnskapet. Ved bruk av egenkapitalmetoden regnskapsføres felleskontrollerte virksomheter opprinnelig til anskaffelseskost. Deretter reguleres det balanseførte beløpet for å innregne andelen av resultater etter kjøpet, samt andel av utvidet resultat. Når konsernets andel av tap i en felleskontrollert virksomhet overstiger balanseført beløp (inkludert andre langsiktige investeringer som i realiteten er en del av Konsernets nettoinvestering i virksomheten) innregnes ikke ytterligere tap, med mindre det er pådratt forpliktelser eller det er gjennomført utbetalinger på vegne av de felleskontrollerte virksomhetene. Urealisert gevinst på transaksjoner mellom Konsernet og dets felleskontrollerte virksomheter elimineres i henhold til eierandelen i virksomheten. Urealiserte tap elimineres også med mindre transaksjonen gir bevis for et verdifall på den overførte eiendelen. Beløp rapportert fra felleskontrollerte virksomheter omarbeides om nødvendig for å sikre sammenfall med regnskapsprinsippene til Konsernet.

Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet
Eiendeler som bankens styre har besluttet skal selges, blir behandlet etter IFRS 5 dersom det er svært sannsynlig at eiendelen vil bli solgt innen 12 måneder. Denne typen eiendeler er i hovedsak overtatte eiendeler i forbindelse med tapsengasjement samt investering i datterselskap holdt for salg. Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgskostnader. Resultat fra slik virksomhet samt tilhørende eiendeler og gjeld, presenteres på egen linje som holdt for salg.

Datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og selskaper holdt for salg

Firma Org.nr Forretningskontor Eierandel i prosent
Investering i datterselskaper      
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  936159419 Trondheim 92,4
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  936285066 Trondheim 93,3
SpareBank 1 Invest  990961867 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  938521549 Trondheim 56,5
SpareBank 1 SMN Kvartalet 990283443 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  934352718 Trondheim 100,0
St. Olavs Plass  999263380 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bilplan 979945108 Trondheim 100,0
       
Aksjer eid av datter- og datterdatterselskaper       
GMA Invest 994469096 Trondheim 100,0
Sentrumsgården  975856828 Leksvik 35,3
Aqua Venture  891165102 Trondheim 37,6
Omega-3 Invest  996814262 Namsos 33,6
Tjeldbergodden Utvikling  979615361 Aure 23,0
Grilstad Marina  991340475 Trondheim 35,0
GMN 6  994254707 Trondheim 35,0
GMN 51  996534316 Trondheim 30,0
GMN 52  996534413 Trondheim 30,0
GMN 53  996534502 Trondheim 30,0
Grilstad N8  926281070 Trondheim 35,0
Brauten Eiendom  917066221 Trondheim 100,0
Kvidal Regnskap  993787663 Børsa 100,0
Brattberg Regnskap  977203058 Overhalla 100,0
Askus  965056238 Lillehammer 100,0
Askus Nord  931931008 Hammerfest 100,0
Askus Nord 2  932681266 Lillehammer 100,0
Leksvik Regnskapskontor 980491064 Leksvik 50,0
SpareBank 1 Mobilitet Holding 927249960 Hamar 30,7
       
Investeringer i felleskontrollert virksomhet       
SpareBank 1 Gruppen  975966372 Tromsø 19,5
SpareBank 1 Utvikling 986401598 Oslo 18,0
       
Investeringer i tilknyttede selskaper       
SpareBank 1 Boligkreditt  988738387 Stavanger 23,9
BN Bank  914864445 Trondheim 35,0
SpareBank 1 Næringskreditt  894111232 Stavanger 14,8
SpareBank 1 Kreditt 975966453 Trondheim 19,2
SpareBank 1 Betaling  919116749 Oslo 21,9
SpareBank 1 Gjeldsinformasjon 924911719 Oslo 18,9
SpareBank 1 Forvaltning 925239690  Oslo 21,5
SpareBank 1 Markets 992999101 Oslo 39,9
       
Investering i selskaper holdt for salg      
Mavi XV  890899552 Trondheim 100,0
Mavi XXIX 827074462 Trondheim 100,0
Byscenen Kongensgt 19  992237899 Trondheim 94,0
Bjerkeløkkja 998534976 Oppdal 95,0
Eksporter til Excel

Aksjer i datterselskaper morbank

Investeringen er bokført til anskaffelseskost i morbanken. Det foretas full konsolidering i konsernregnskapet. Sum kostnader er inkludert skattekostnad. Bokført verdi av datterselskaper i tabellene under er morbankens bokførte verdi. Resultatkolonnen viser selskapets årsresultat.

2023 (mill. kr) Selskapets
aksjekapital
(1.000 kr)
Antall
aksjer
Pålydende
verdi
(1.000 kr)
Eiendeler Gjeld EK IKE
av
EK *)
Sum
inntekter
Sum
kostnader
Resultat IKE
av
res. *)
Bokført
31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  1.200.000 57.015 21,0 12.636 10.987 1.648 618 404 380 24 28 792
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 792
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  105.960 4.788 22,1 409 166 32 18 435 403 32 3 201
SpareBank 1 SMN Kvartalet  30.200 30.200 1,0 110 18 10 0 25 15 10 - 126
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  20.349 211 96,4 708 260 84 30 633 549 84 7 331
SpareBank 1 Invest  457.280 914.560 0,5 811 24 66 - 69 3 66 - 540
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  1.000 100 10,0 37 1 1 - 0 -1 1 - 40
St. Olavs Plass  1.000 100.000 0,0 53 2 0 - 4 4 0 - 50
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 8 0 0 - 0 0 0 - 9
Sum investering i andre datterselskaper 1.298
Sum investeringer i konsernselskap morbank 2.090
 
*) IKE : Ikke-kontrollerende eier-interesser 
Eksporter til Excel

 

2022 (mill. kr) Selskapets
aksjekapital
(1.000 kr)
Antall
aksjer
Pålydende
verdi
(1.000 kr)
Eiendeler Gjeld EK IKE
av
EK*)
Sum
inntekter
Sum
kostnader
Resultat IKE av res.*) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  1.050.000 57.015 18,4 12.198 10.728 1.470 617 353 212 140 62 671
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 671
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  105.960 4.788 22,1 420 162 258 34 429 382 47 6 189
SpareBank 1 SMN Kvartalet  30.200 30.200 1,0 104 18 86 0 18 14 4 - 126
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  20.349 211 96,4 635 196 438 50 547 472 75 9 298
SpareBank 1 Invest  457.280 914.560 0,5 750 29 721 - 53 2 51 - 540
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  1.000 100 10,0 36 0 36 - 0 -1 1 - 40
St. Olavs Plass  1.000 100.000 0,0 53 1 52 - 3 2 1 - 50
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 8 0 8 - 0 0 0 - 9
Sum investering i andre datterselskaper 1.252
Sum investeringer i konsernselskap morbank 1.924
                         
*) IKE : Ikke-kontrollerende eier-interesser 
Eksporter til Excel

Utbytte fra datterselskap

(Mill. kr) 2023 2022
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 78 102
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 40 49
SpareBank 1 Markets 108 139
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  70 57
SpareBank 1 SMN Invest  - -
SpareBank 1 SMN Kvartalet  4 3
St. Olavs Plass 1 SMN  1 -
Sparebank 1 Bygget Steinkjer  1 1
Sum utbytte 302 350
Eksporter til Excel

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er bokført til anskaffelseskost i selskapsregnskapet. Konserntall er presentert etter egenkapitalmetoden.

Morbank   Konsern
2022 2023 (mill. kr) 2023 2022
4.590 5.063 Balanseført verdi per 1.1. 8.075 7.384
473 916 Tilgang/avgang 760 487
0 -20 Nedskrivning -23 0
0 312 EK-føringer -22 59
0 0 Resultatandel 297 442
0 0 Utbetalt utbytte -391 -297
5.063 6.270 Balanseført verdi per 31.12 8.695 8.075
Eksporter til Excel

 

Spesifikasjon av årets endring på konsern  Tilgang/avgang   EK-endring 
SpareBank 1 Gruppen  - -150
SpareBank 1 Boligkreditt  -28 44
SpareBank 1 Næringskreditt  -61 30
SpareBank 1 Kreditt 64 19
Sparebank 1 Betaling  - 53
BN Bank  - -1
SpareBank 1 Forvaltning 70 11
SpareBank 1 Markets 707 -
Øvrige selskap 8 -27
Sum  760 -22
Eksporter til Excel

Utbytte fra investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

(mill. kr) 2023 2022
SpareBank 1 Gruppen  287 137
SpareBank 1 Boligkreditt  - 16
BN Bank  70 70
SpareBank 1 Næringskreditt  3 1
SpareBank 1 Forvaltning 31 72
Sum utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 391 297
Eksporter til Excel

 

Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollet virksomhet

Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall hundre prosent andel, med unntak av resultatandel som oppgis som SMN-konsernets andel. Badwill og amortiseringseffekter knyttet til oppkjøp er inkludert i resultatandelen. Bokført verdi er konsernverdi i SMN-konsernet.

2023 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført
verdi
31.12
Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen  132.113 119.812 17.648 17.402 -34 1.737 420.498
SpareBank 1 Boligkreditt  320.465 307.788 680 201 98 2.809 18.595.136
SpareBank 1 Næringskreditt  10.634 8.547 111 54 10 309 2.402.572
SpareBank 1 Kreditt 9.746 7.903 493 562 -13 354 975.378
Sparebank 1 Betaling  1.256 0 - 2 -37 275 6.849.205
BN Bank  47.961 41.933 1.347 583 257 1.997 4.943.072
SpareBank 1 Forvaltning 1.718 570 890 722 35 247 985.722
Øvrige selskaper         -18 242  
Sum 297 7.970  
Eksporter til Excel

 

2022 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført
verdi
31.12
Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen  121.397 106.592 19.319 18.123 175 2.208 420.498
SpareBank 1 Boligkreditt  287.957 275.138 107 62 1 2.696 17.635.629
SpareBank 1 Næringskreditt  11.615 9.565 47 27 3 333 2.640.198
SpareBank 1 Kreditt 7.159 5.890 351 304 9 283 751.377
Sparebank 1 Betaling  1.251 0 - 3 13 260 5.711.159
BN Bank  44.998 39.499 1.128 533 203 1.812 4.943.072
SpareBank 1 Forvaltning 1.523 696 709 538 33 162 722.575
Øvrige selskaper         4 322  
Sum 442 8.075  
Eksporter til Excel

 

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg. 

2023 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Eierandel
Mavi XV  konsern 80 26 15 15 1 100 %
Sum Holdt for salg 80 26 15 15 1  
             
             
2022 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Eierandel
Mavi XV  konsern 75 30 12 11 -0 100 %
SpareBank 1 Markets 1.844 1.063 780 601 179 67 %
Sum Holdt for salg 1.919 1.093 791 612 179  
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN