Note 20 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
         
    Renteinntekter    
144 112 Renter av utlån til og fordringer på sentralbanker og kredittinstitusjoner 34 59
3.396 3.515 Renter av utlån til og fordringer på kunder 3.614 3.498
362 455 Renter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 454 362
3 10 Andre renteinntekter og lignende inntekter 15 9
3.904 4.092 Sum renteinntekter  4.118 3.928
         
    Rentekostnader    
235 202 Renter på gjeld til sentralbanker og kredittinstitusjoner 117 162
1.163 1.197 Renter på innskudd fra og gjeld til kunder 1.160 1.139
1.001 994 Renter på utstedte verdipapirer 994 1.001
122 149 Renter på ansvarlig lånekapital 149 122
12 62 Andre rentekostnader og lignende kostnader 81 27
2.532 2.604 Sum rentekostnader  2.502 2.451
1.373 1.487 Sum netto renteinntekter  1.616 1.477

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN