Note 21 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
         
    Provisjonsinntekter    
  37 67 Garantiprovisjon   67 37
  - - Meglerprovisjon 224   239
  36 38 Porteføljeprovisjon spareprodukter   55 29
  4   2 Formidlingsprovisjon spareprodukter   2 21
  201 414 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 414   201
  4   8 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt   8 4
  273 283 Betalingsformidling 300   282
  121 124 Provisjon fra forsikringstjenester 124   121
  32 35 Andre provisjonsinntekter   37 33
  707 970 Sum provisjonsinntekter   1.230   968
         
    Provisjonskostnader    
  79 70 Betalingsformidling   70 79
  7 11 Andre provisjonskostnader   25 16
  86 81 Sum provisjonskostnader   94 96
         
    Andre driftsinntekter    
28 28 Driftsinntekter fast eiendom   31 26
  - - Eiendomsforvaltning og -omsetning   17 91
  13 14 Inntekter finansiell rådgivning (Corporate)   14 12
  7 13 Verdipapiromsetning   13 7
  - - Regnskapsførerhonorarer 122 99
  4   2 Andre driftsinntekter 131 41
  51 57 Sum andre driftsinntekter 327   276
  672 946 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter   1.463 1.139

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN