Note 19 - Forfallsanalyse av eiendeler og forpliktelser

Tabellen nedenfor viser en analyse av hvorvidt eiendeler og forpliktelser har forfallstidspunkt innenfor ett år eller ikke etter balansedagen. Kasse- og brukskreditt inkl. flexilån er medtatt under intervallet under 3 måneder.

Morbank            
2013 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker 593 4.200 - - - 4.793
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.744 1.157 10 - 89 4.000
Brutto utlån til og fordringer på kunder 186 14.448 3.026 15.242 44.129 77.030
- Individuelle nedskrivninger - - -150 - - -150
- Nedskrivninger på grupper av utlån - - -278 - - -278
Netto utlån til og fordringer på kunder 3.523 19.804 2.608 15.242 44.218 85.394
             
Verdipapirer - virkelig verdi over resultatregnskapet 491 582 4.410 9.041 1.509 16.032
Derivater - 245 218 1.483 1.105 3.051
Verdipapirer - tilgjengelig for salg 1 - - - - 1
Verdipapirer - lån og fordringer - - 88 1.257 - 1.345
Investering i eierinteresser og konsernselskaper 5.580 - - - - 5.580
Goodwill - - - - 447 447
Eiendom, anlegg og utstyr 169 - - - - 169
Andre eiendeler 482 876 128 568 - 2.054
Sum eiendeler 10.246 21.508 7.451 27.591 47.278 114.074
             
Gjeld            
Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 3.966 10 - 1.052 131 5.159
Innlån statsforvaltning vedrørende bytteordning OMF - 77 1.143 - - 1.220
Innskudd fra og gjeld til kunder *) 50.691 1.385 1.486 2.969 - 56.531
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 4.967 4.697 21.635 2.462 33.762
Finansielle derivater - 43 177 1.284 792 2.295
Forpliktelser ved periodeskatt - 24 446 - - 470
Forpliktelse ved utsatt skatt - - - 17 - 17
Annen gjeld og balanseført forpliktelse 34 1.348 83 40 - 1.505
Ansvarlig lånekapital **) - - - - 3.304 3.304
Sum gjeld 54.690 7.854 8.032 26.998 6.689 104.263
             
             
Konsern            
2013 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker 593 4.200 - - - 4.793
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 22 1.157 10 - - 1.189
Brutto utlån til og fordringer på kunder 191 14.463 3.143 17.317 45.189 80.303
- Individuelle nedskrivninger - - -173 - - -173
- Nedskrivninger på grupper av utlån - - -295 - - -295
Netto utlån til og fordringer på kunder 806 19.820 2.685 17.317 45.189 85.817
             
Verdipapirer - virkelig verdi over resultatregnskapet 976 582 4.410 9.041 1.509 16.518
Derivater - 245 217 1.483 1.105 3.050
Verdipapirer - tilgjengelig for salg 40 - - - - 40
Verdipapirer - lån og fordringer - - 88 1.257 - 1.345
Verdipapirer - kost 14 - - - - 14
Investering i eierinteresser og konsernselskaper 4.624 - - - - 4.624
Goodwill - - - - 495 495
Eiendom, anlegg og utstyr 1.176 - - - - 1.176
Andre eiendeler 667 900 128 586 - 2.280
Sum eiendeler 8.303 21.547 7.529 29.684 48.298 115.360
             
Gjeld            
Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 3.966 10 - 1.052 131 5.159
Innlån statsforvaltning vedrørende bytteordning OMF - 77 1.143 - - 1.220
Innskudd fra og gjeld til kunder *) 50.234 1.385 1.486 2.969 - 56.074
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 4.967 4.697 21.635 2.462 33.762
Finansielle derivater - 43 177 1.284 792 2.295
Forpliktelser ved periodeskatt - 33 484 - - 517
Forpliktelse ved utsatt skatt - - - 23 - 23
Annen gjeld og balanseført forpliktelse 34 1.562 124 43 - 1.763
Ansvarlig lånekapital **) - - - - 3.304 3.304
Sum gjeld 54.234 8.077 8.111 27.007 6.689 104.118

 *) Porteføljen innskudd fra kunder blir hovedsakelig klassifisert i kategorien "på forespørsel". Basert på historikk vil innskudd fra kunder vokse i tiden fremover. Veksten i denne innskuddsporteføljen var i 2013 7,3 prosent. Det er etablert innskuddsgaranti i samsvar med Lov om sikringsordninger for banker for innskudd inntil to millioner kroner. 

**) Forfallsstruktur for ansvarlig lånekapital er basert på endelig forfall.  

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN