Note 30 - Finansielle derivater

Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Gevinster blir ført som eiendeler og tap ført som gjeld for alle rentederivater. Dette gjelder både derivater benyttet til sikringsformål og ikke sikring. Banken benytter seg ikke av kontantstrømsikring.

Kontraktssum viser absoluttverdi for alle kontrakter.  

For beskrivelse av motpartsrisiko og markedsrisiko se beskrivelse i note 6 risikoforhold. Ytterligere detaljer vedrørende markedsrisiko knyttet til renterisiko se note 16, og for markedsrisiko knyttet til valtuaeksponering se note 17.

Konsern

Noten er tilnærmet lik for morbank og konsern.

Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 2013 2012
  Kontraktssum   Virkelig verdi Kontraktssum   Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 2.337 76 -15 1.478 42 -61
Valutabytteavtaler (swap) 30.085 516 -344 19.273 282 -144
Valutaopsjoner 11 0 0 15 0 0
Sum valutainstrumenter 32.433 592 -358 20.765 323 -205
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) 109.576 1.996 -1.939 95.214 2.343 -2.267
Korte rentebytteavtaler (FRA) 619.860 233 -231 134.500 27 -29
Andre rentekontrakter 342 0 0 1.247 62 -62
Sum renteinstrumenter 729.778 2.229 -2.170 230.961 2.432 -2.357
             
Sikring            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) 18.171 634 -13 12.545 515 -319
Andre rentekontrakter   -   -   -   -   -   -
Sum renteinstrumenter 18.171 634 -13 12.545 515 -319
             
             
             
Sum valuta- og renteinstrumenter            
Sum renteinstrumenter 747.949 2.863 -2.183 243.505 2.948 -2.677
Sum valutaintrumenter 32.433 592 -358 20.765 323 -205
Sum  780.382 3.455 -2.541 264.271 3.271 -2.882

 Markedsverdien til valutaswapper og valutaterminer er nettoført under andre eiendeler i balansen.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN