Note 29 - Sertifikater og obligasjoner

Obligasjoner og sertifikater er klassifisert i kategoriene virkelig verdi over resultatet, holde til forfall og lån og fordring. Måling til virkelig verdi gjenspeiler markedsverdi, mens kategorien holde til forfall og lån og fordring måles til amortisert kost.

  Morbank     Konsern
2012 2013 Sertifikater og obligasjoner fordelt på utstedersektor (mill. kr) 2013 2012
4.178 4.294 Stat (pålydende) 4.294 4.178
         
4.111 4.269 virkelig verdi 4.269 4.111
4.111 4.269 Bokført verdi stat 4.269 4.111
         
1.649 2.683 Annen offentlig utsteder (pålydende) 2.683 1.649
         
1.672 2.706 virkelig verdi 2.706 1.672
39 - amortisert kost (holde til forfall, lån og fordring) - 39
1.711 2.706 Bokført verdi annen offentlig utsteder 2.706 1.711
         
11.142 9.087 Finansielleforetak (pålydende) 9.087 11.142
         
8.735 8.331 virkelig verdi 8.331 8.735
2.535 1.345 amortisert kost (holde til forfall, lån og fordring) 1.345 2.535
11.270 9.676 Bokført verdi finansielle foretak 9.676 11.270
         
72 228 Ikke-finansielle foretak (pålydende) 228 72
         
71 236 virkelig verdi 236 71
71 236 Bokført verdi finansielle foretak 236 71
17.040 16.292 Sum rentepapirer, pålydende verdi 16.292 17.040
17.164 16.887 Sum rentepapirer, bokført verdi 16.887 17.164

 For nærmere spesifikasjon av renterisiko henvises til note 16 Markedsrisiko knyttet til renterisiko.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN