Note 22 - Netto resultat fra finansielle eiendeler

Noten viser netto avkastning på finansielle investeringer spesifisert på type finansielt instrument på de ulike klassifiseringskategoriene.

Morbank   Konsern 
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
    Vurdert til virkelig verdi over resultatet    
         
76 -51 Verdiendring på renteinstrumenter  -51 76
         
    Verdiendring på derivater/sikring    
-4 -49 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater -49 -4
14 -11 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater -11 14
68 112 Øvrige derivater 112 68
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
175 286 Inntekter fra eierinteresser 355 247
115 85 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 41 10
32 142 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 31 22
476 412 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 426 433
         
    Vurdert til amortisert kost    
         
    Verdiendring på renteinstrumenter    
0  - Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall 0
- 4 Verdiendring på renteinstrumenter lån og fordring 4 -
0 4 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost 4 0
         
    Vurdert til virkelig verdi - tilgjengelig for salg    
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
0 0 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 0 0
-1 2 Gevinst/tap ved realisasjon av finansielle eiendeler 41 -1
-1 2 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 41 -1
         
19 30 Netto inntekter fra valutahandel 30 19
495 547 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 502 451

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN