Note 21 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
2020 2021 (mill. kr) 2021 2020
246 265 IT-kostnader 359 334
15 10 Porto og verditransport 14 19
52 53 Markedsføring 77 73
102 95 Av- og nedskrivninger (note 31,32 og 33) 189 164
39 44 Driftskostnader faste eiendommer 57 62
150 143 Kjøpte tjenester 224 217
140 134 Andre driftskostnader 190 186
744 745 Sum andre driftskostnader 1.111 1.054
         
    Godtgjørelse til revisor (i 1000 kroner)    
823 758 Lovpålagt revisjon 1.580 2.313
706 409 Andre attestasjonstjenester 575 843
- - Skatterådgivning - 91
556 301 Andre tjenester utenfor revisjonen 1.221 940
2.085 1.467 Sum inklusive merverdiavgift 3.376 4.187
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN