Note 22 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning

Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen er lukket for nye medlemmer. I tillegg ble det i styremøte i oktober 2016 besluttet at ansatte som var igjen i den sikrede ytelsesbaserte pensjonsavtalen må gå over til innskuddsbasert pensjonsordning fra første januar 2017. Ved overgang til innskuddsbasert pensjonsordning  fikk ansatte som var med i ytelsesordningen fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Endringen har medført reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Dette ble behandlet som en avviklingsgevinst og reduserte pensjonskostnaden i 2016.

Fripoliser forvaltes av pensjonskassen som fra første januar 2017 er en fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og pensjonskassen som blant annet omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse måtte innarbeides i regnskapet. Ved utgangen av 2021 er ordningen overfinansiert med 54 millioner.

Styret i pensjonskassen skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltakere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i pensjonskassen.

I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom pensjonskassen, har konsernet udekkede pensjonsforpliktelser som ikke kan dekkes av midlene i de kollektive ordningene. Forpliktelsene gjelder personer som ikke er innmeldt i pensjonskassen, tilleggspensjoner utover 12 G, ordinære førtidspensjoner og førtidspensjoner etter AFP (Avtalefestet pensjon).

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 20 personalkostnader. 

      2021 2020
Økonomiske forutsetninger Kostnader Forpliktelser Kostnader Forpliktelser
Diskonteringsrente 1,5 % 1,5 % 2,3 % 1,5 %
Forventet avkastning på midlene 1,5 % 1,5 % 2,3 % 1,5 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 2,00 % 2,25 % 2,00 % 2,00 %
Forventet G-regulering 2,00 % 2,25 % 2,00 % 2,00 %
Forventet pensjonsregulering 0%/2,0% 0%/2,0% 0%/2,0% 0%/2,0%
Arbeidsgiveravgift 19,1 % 19,1 % 19,1 % 19,1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %
             
Dødelighetstabell   K2013BE      
Uførhet      IR73      
Eksporter til Excel

 

Morbank    Konsern 
2020 2021 Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill kr). Finansiell status 1.1 2021 2020
608 640 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 640 608
-743 -743 Virkelig verdi av pensjonsmidler -743 -743
-135 -104 Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -104 -135
3 2 Arbeidsgiveravgift 2 3
-132 -102 Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift -102 -132
Eksporter til Excel

   

 

Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1
 
Konsern 2021   2020
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 631 8 640   595 13 608
Virkelig verdi av pensjonsmidler -743 - -743   -743 - -743
Korrigering mot EK IB - - -   - - -
               
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -112 8 -104   -148 13 -135
Arbeidsgiveravgift - 2 2   - 3 3
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. -112 10 -102   -148 16 -132
Eksporter til Excel

 

2020 2021 Periodens pensjonskostnad  2021 2020
0 0 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  0 0
-3 -2 Netto renteinntekt -2 -3
         
-3 -1 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. -1 -3
0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0
-3 -1 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad  -1 -3
8 8 Avtalefestet pensjon, ny ordning 14 12
51 54 Innskuddsbasert pensjonskostnad 102 96
56 60 Periodens pensjonskostnad 115 105
Eksporter til Excel

 

Aktuarielle tap og gevinster ført over andre inntekter og kostnader 2021 2020
  Usikret  Sikret  Sum Usikret  Sikret  Sum
Endring diskonteringsrente -0 -9 -9 1 74 75
Endring i andre økonomiske forutsetningene - - - - - -
Endring i dødelighetstabell - - - - - -
Endring i andre demografiske forutsetninger - - - - - -
Endring i andre forhold DBO -2 33 32 -7 -18 -25
Endring i andre forhold pensjonsmidler - 27 27 - -16 -16
Aktuarielle tap (gevinst) i perioden -2 51 49 -6 40 34
Eksporter til Excel

 

2020 2021 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen 2021 2020
-132 -96 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 -96 -132
34 49 Aktuarmessige tap og gevinster gjennom året 49 34
-3 -1 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl curtailment/settlement -1 -3
-1 -1 Utbetalinger over drift -1 -1
-102 -49 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 -49 -102
         
         
2020 2021 Finansiell status 31.12 2021 2020
640 645 Pensjonsforpliktelse 645 640
-743 -701 Verdi av pensjonsmidler -701 -743
-104 -56 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  -56 -104
2 1 Arbeidsgiveravgift 1 2
-102 -54 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * -54 -102
* Presenteres brutto i konsernregnskapet.
Eksporter til Excel

 

   

Fordeling av finansiell status 31.12 mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern
 
Konsern 2021   2020
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 639 7 645   631 8 640
Verdi av pensjonsmidler -701 - -701   -743 - -743
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -62 7 -56   -112 8 -104
Arbeidsgiveravgift - 1 1   - 2 2
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift -62 8 -54   -112 10 -102
Eksporter til Excel

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern 2021 2020
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 640 608
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 0
Utbetaling/utløsning fra ordning -27 -27
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 9 14
Planendring/ avkortning - -
Aktuariell tap/(gevinst) 23 45
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 645 640
Eksporter til Excel

 

Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern 2021 2020
IB pensjonsmidler 743 743
Innbetalinger  1 1
Utbetalinger/utløsning fra fond -27 -27
Forventet avkastning 11 17
Planendring/ avkortning - -
Aktuarielle endringer -27 10
UB markedsverdi av pensjonsmidler 701 743
Eksporter til Excel

 

Sensitivitet konsern   + 1 %-poeng
diskonterings-
rente
 - 1 %-poeng
diskonterings-
rente
 + 1 %-poeng
lønns-
justering
 - 1 %-poeng
lønns-
justering
 + 1 %-poeng
pensjons-
regulering
2021          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året - - - - -
Endring i pensjonsforpliktelse -89 110 0 0 111
           
2020          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året - - - - -
Endring i pensjonsforpliktelse -93 117 1 -1 116
Eksporter til Excel

 

2020 2021 Medlemmer 2021 2020
740 728 Antall personer som er med i pensjonsordningen 728 740
233 220 herav aktive 220 233
507 508 herav pensjonister og uføre 508 507
Eksporter til Excel

    

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2021 2020
Omløpsobligasjoner 38 % 40 %
Anleggsobligasjoner 5 % 5 %
Pengemarked 21 % 18 %
Aksjer 29 % 28 %
Eiendom 7 % 7 %
Annet 0 % 1 %
Sum 100 % 100 %
Eksporter til Excel

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen. Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen. Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN