Note 41 - Vesentlige transaksjoner med nærstående selskaper

Med nærstående parter menes her datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollerte virksomheter og selskaper holdt for salg hvor morbanken har betydelig innflytelse. I tillegg medregnes SpareBank 1 SMN Pensjonskasse og selskaper eid av morbankens personlige nærstående.  Inngående balanse kan avvike fra utgående balanse året før da utgående balanse kan inkludere selskaper som i løpet av regnskapsåret er kommet til som bankens nærstående.

  Datterselskaper Øvrige nærstående selskaper
Lån (mill. kr) 2023 2022 2023 2022
Lån utestående pr 1.1. 10.350 8.670 4.526 4.622
Lån innvilget i perioden 207 1.703 - 4.577 332
Tilbakebetaling - 2 23 - 776 332
Lån per 31.12 10.559 10.350 725 4.622
         
Renteinntekter  518 235 23 48
         
Obligasjoner og ansvarlige lån pr. 31.12 226 155 1.018 945
         
Innskudd (mill. kr)        
Innskudd per 1.1. 1.263 1.426 1.831 2.037
Nye innskudd i perioden 27.411 52.956 344.438 78.579
Uttak  27.634 52.340 344.966 78.694
Innskudd per 31.12. 1.040 2.042 1.303 1.923
         
Rentekostnader 45 22 60 21
         
Verdipapirhandel 203 134 - -
Provisjonsinntekt SpareBank 1 Boligkreditt - - 154 255
Provisjonsinntekt SpareBank 1 Næringskreditt - - 16 16
Utstedte garantier og kausjonsansvar - 6 26 20
Eksporter til Excel

Lån og innskudd

Alle lån og innskudd for nærstående parter er bokført i morbanken.

Handel med verdipapirer

SpareBank 1 SMNs finansavdeling og SpareBank 1 Markets, via utkontrahert virksomhet, utfører et betydelig antall transaksjoner med bankens nærstående selskaper. Det gjøres løpende transaksjoner innenfor rente- og valutaområdet, betalingsformidling, obligasjonshandel mv. Disse inngår som en del av den ordinære bankdrift og alle avtaler er inngått på markedsmessige vilkår. Rapporterte tall i tabellen ovenfor inkluderer nettoinvestering i derivater, kjøp og salg av obligasjoner og deposit.

Andre transaksjoner

SpareBank 1 SMN har inngått leveranseavtaler med med flere nærstående selskaper for å sikre ordinær bankdrift og videreutvikling av SpareBank 1-alliansen. Dette omfatter utvikling av datatekniske løsninger i alliansesamarbeidet, provisjoner fra forsikrings- og spareprodukter, administrative tjenester, leie av lokaler mv. Avtalene er vurdert å være på markedsmessige vilkår. I tillegg deltar banken i kapitalforhøyelser i nærstående selskaper, se note 39 om investering i eierinteresser. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN