Note 31 - Immaterielle eiendeler

Regnskapsprinsipper

Immaterielle eiendeler består hovedsakelig av goodwill i konsernet SpareBank 1 SMN. Andre immaterielle eiendeler vil innregnes når kravene til balanseføring er til stede. Goodwill oppstår som differanse mellom virkelig verdi av vederlaget ved kjøp av en virksomhet og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og forpliktelser, jfr. omtale under konsolidering. Goodwill avskrives ikke, men den er gjenstand for en årlig nedskrivningstest med sikte på å avdekke et eventuelt verdifall, i samsvar med IAS 36. Ved vurdering av verdifall foregår vurderingen på det laveste nivå der det er mulig å identifisere kontantstrømmer.

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og – periode vurderes minst årlig.  

Balanseført beløp av bankens eiendeler blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Årlig beregnes gjenvinnbart beløp på balansedagen for goodwill, eiendeler som har en ubegrenset utnyttbar levetid, og immaterielle eiendeler som ennå ikke er tilgjengelig for bruk. Nedskrivninger foretas når balanseført verdi av en eiendel eller kontantstrømgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Nedskrivninger føres over resultatregnskapet. Nedskrivning av goodwill reverseres ikke. For andre eiendeler reverseres nedskrivninger dersom det er en endring i estimater som er benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp.

2023            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill.kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle
eiendeler
38   447   485  Anskaffelseskost 1.1. 796   680   116 
 12   -   12  Tilgang 176   31   145 
 133   219   352  Tilgang fusjonerte* 219   219   0 
 -1   -   -1  Avgang -1   -   -1 
 -   -   -  Avgang datter** 183   183   - 
 182   665   847  Anskaffelseskost 31.12 1.373   1.113   260 
             
 18   -   18  Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 125   34   91 
 18   -   18  Årets avskrivning 20   -   20 
 -1   -   -1  Avgang -1   -   -1 
 35   -   35  Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 144   34   110 
 147   665   812  Balanseført verdi 31.12 1.229   1.079   150 
Eksporter til Excel

* Effekt av fusjon med SpareBank 1 Søre Sunnmøre, presenteres som tilgang fusjonerte.
** Fra fjerde kvartal 2022 er datterselskapet SpareBank 1 Markets klassifisert som holdt for salg. Effekten er presentert som avgang datter.

2022            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill.kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle
eiendeler
24   447   470  Anskaffelseskost 1.1. 1.017   842   175 
 14   -   14  Tilgang 36   21   16 
 -   -   -  Avgang datter* -258   -183   -75 
 38   447   485  Anskaffelseskost 31.12 795   680   116 
             
 13   -   13  Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 164   34   130 
 5   -   5  Årets avskrivning  -   7 
 -   -   -  Avgang datter* -46   -   -46 
 18   -   18  Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 125   34   91 
 20   447   467  Balanseført verdi 31.12 670   646   25 
Eksporter til Excel

* Fra fjerde kvartal 2022 er datterselskapet SpareBank 1 Markets klassifisert som holdt for salg. Effekten er presentert som avgang. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN