Note 22 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning

SpareBank 1 SMN-konsernet har pensjonsordning for sine ansatte som tilfredsstiller kravene om obligatorisk tjenestepensjon. SpareBank 1 SMN hadde tidligere ytelsespensjon som administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen ble avviklet med virkning fra 1. januar 2017, og konsernet gikk over på innskuddsordning. Ved overgang til innskuddsbasert pensjonsordning  fikk ansatte som var med i ytelsesordningen fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Endringen har medført reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Dette ble behandlet som en avviklingsgevinst og reduserte pensjonskostnaden i 2016.

Fripoliser forvaltes av pensjonkassen som fra 1.1.2017 er en fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og pensjonskassen som blant annet omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse fortsatt innregnes i regnskapet. Styret i pensjonskassen skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltakere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i pensjonskassen. I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom pensjonskassen, har konsernet udekkede pensjonsforpliktelser som ikke kan dekkes av midlene i de kollektive ordningene. Forpliktelsene gjelder personer som ikke er innmeldt i pensjonskassen, tilleggspensjoner utover 12 G, ordinære førtidspensjoner og førtidspensjoner etter AFP (Avtalefestet pensjon).

Innskuddsbasert pensjonsordning

Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at konsernet ikke gir løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men betaler et årlig tilskudd til de ansattes kollektive pensjonssparing. Den fremtidige pensjonen vil avhenge av størrelsen på tilskuddet og den årlige avkastningen på pensjonssparingen. Konsernet har ingen ytterligere forpliktelser knyttet til levert arbeidsinnsats etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er ingen avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser i slike ordninger. Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres direkte. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Innskuddene er gitt til pensjonsplanen for heltidsansatte, og tilskuddet utgjør fra sju prosent fra 0 - 7,1 G og 15 prosent fra 7,1 - 12 G. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Avtalefestet førtidspensjon

Bank- og finansnæringen har inngått avtale om avtalefestet pensjon (AFP). Ordningen dekker førtidspensjon fra 62 til 67 år. Bankens ansvar er 100 prosent av pensjonen som utbetales mellom 62 og 64 år og 60 prosent av pensjonen som utbetales mellom 65 og 67 år. Opptak av nye pensjonister opphørte med virkning fra 31. desember 2010. Lov om statstilskudd til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskuddsloven) trådte i kraft 19. februar 2010. Arbeidstakere som tar ut AFP med virkningstidspunkt i 2011 eller senere, vil bli gitt ytelser etter den nye ordningen. Ny AFP-ordning utgjør et livsvarig påslag på Folketrygden og kan tas ut fra 62 år. Arbeidstakere tjener årlig opp rett til AFP med 0,314 prosent av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1G frem til 62 år. Opptjening i ny ordning beregnes på bakgrunn av arbeidstakerens livsinntekt, slik at alle tidligere arbeidsår innregnes i opptjeningsgrunnlaget.

Den nye AFP-ordningen anses regnskapsmessig å være en ytelsesbasert flerforetaksordning. Dette innebærer at det enkelte foretaket skal regnskapsføre sin proporsjonale andel av ordningens pensjonsforpliktelse, pensjonsmidler og pensjonskostnad. Dersom det ikke foreligger beregninger av de enkelte komponentene i ordningen og et konsistent og pålitelig grunnlag for allokering, regnskapsføres den nye AFP-ordningen som en innskuddsordning. På det nåværende tidspunkt foreligger det ikke slikt grunnlag, og den nye AFP-ordningen regnskapsføres derfor som en innskuddsordning. Regnskapsføring av ny AFP-ordning som ytelsesordning vil først skje når pålitelig måling og allokering kan foretas. Ny ordning skal finansieres ved at Staten dekker 1/3 av pensjonsutgiftene og 2/3 skal dekkes av arbeidsgiverne. Arbeidsgivernes premie skal fastsettes som en prosentandel av lønnsutbetalinger mellom 1G og 7,1G.

I tråd med anbefalingen fra Norsk Regnskapsstiftelse er det i regnskapsåret ikke foretatt avsetning for konsernets reelle AFP-forpliktelse. Dette skyldes at Felleskontoret for LO/NHO så langt ikke har foretatt de nødvendige beregninger. 

 

    2023 2022
Økonomiske forutsetninger Kostnader Forpliktelser Kostnader Forpliktelser
Diskonteringsrente 3,0 % 3,2 % 1,6 % 3,0 %
Forventet avkastning på midlene 3,0 % 3,2 % 1,6 % 3,0 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 3,25 % 3,25 % 2,25 % 3,25 %
Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % 2,25 % 3,25 %
Forventet pensjonsregulering 0%/2,0% 0%/2,0% 0%/2,0% 0%/2,0%
Arbeidsgiveravgift 19,1 % 19,1 % 19,1 % 19,1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %
           
Dødelighetstabell   K2013BE      
Uførhet    IR73      
Eksporter til Excel

 

Morbank    Konsern 
2022 2023 Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill kr). Finansiell status 1.1 2023 2022
645 577 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 577 645
-701 -812 Virkelig verdi av pensjonsmidler -812 -701
-56 -235 Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -235 -56
1 1 Arbeidsgiveravgift 1 1
-54 -234 Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift -234 -54
Eksporter til Excel

 

Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1
Konsern 2023 2022
  Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 572 5 577 639 7 645
Virkelig verdi av pensjonsmidler -812 0 -812 -701 - -701
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -240 5 -235 -62 7 -56
Arbeidsgiveravgift 0 1 1 0 1 1
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. -240 6 -234 -62 8 -54
Eksporter til Excel

 

Morbank   Konsern
2022 2023 Periodens pensjonskostnad  2023 2022
0 0 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  - 0
-1 -7 Netto renteinntekt -7 -1
         
-1 -7 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. -7 -1
0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0
-1 -7 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad  -7 -1
9 10 Avtalefestet pensjon, ny ordning 17 16
46 64 Innskuddsbasert pensjonskostnad 107 84
54 67 Periodens pensjonskostnad 117 99
Eksporter til Excel

 

 

Aktuarielle tap og gevinster ført over andre inntekter og kostnader 2023 2022
  Usikret  Sikret  Sum Usikret  Sikret  Sum
Endring diskonteringsrente - -13 -13 0 -111 -111
Endring i andre forhold DBO 0 11 11 0 65 64
Endring i andre forhold pensjonsmidler 29 29 -130 -130
Aktuarielle tap (gevinst) i perioden 0 26 27 -1 -177 -177
Eksporter til Excel

 

Morbank
  Konsern
2022 2023 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen 2023 2022
-54 -234 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 -234 -54
-177 27 Aktuarmessige tap og gevinster gjennom året 27 -177
-1 -7 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl curtailment/settlement -7 -1
-1 -3 Utbetalinger over drift -3 -1
-234 -217 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 -217 -234
         
         
2022 2023 Finansiell status 31.12 2023 2022
577 558 Pensjonsforpliktelse 558 577
-812 -776 Verdi av pensjonsmidler -776 -812
-235 -217 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  -217 -235
1 1 Arbeidsgiveravgift 1 1
-234 -217 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * -217 -234
* Presenteres brutto i konsernregnskapet.
Eksporter til Excel

 

Fordeling av finansiell status 31.12 mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern
 
Konsern 2023 2022
  Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 555 3 558 572 5 577
Verdi av pensjonsmidler -776 - -776 -812 - -812
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -221 3 -217 -240 5 -235
Arbeidsgiveravgift 0 1 1 0 1 1
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift -221 4 -217 -240 6 -234
Eksporter til Excel

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern 2023 2022
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 577 645
Nåverdi av årets pensjonsopptjening - -
Utbetaling/utløsning fra ordning -33 -32
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 17 10
Planendring/ avkortning - -
Aktuariell tap/(gevinst) -2 -47
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 558 577
Eksporter til Excel

 

Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern 2023 2020
IB pensjonsmidler 812 701
Innbetalinger  2 1
Utbetalinger/utløsning fra fond -33 -32
Forventet avkastning 24 11
Planendring/ avkortning - -
Aktuarielle endringer -29 130
UB markedsverdi av pensjonsmidler 776 812
Eksporter til Excel

 

Sensitivitet konsern   + 1 %-poeng
diskonterings-
rente
 - 1 %-poeng
diskonterings-
rente
 + 1 %-poeng
lønns-
justering
 - 1 %-poeng
lønns-
justering
 + 1 %-poeng
pensjons-
regulering
2023          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året - - - - -
Endring i pensjonsforpliktelse -58 70 - - 72
           
2022          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året - - - - -
Endring i pensjonsforpliktelse -62 76 - - 77
Eksporter til Excel

 

Morbank   Konsern
2022 2023 Medlemmer 2023 2022
726 741 Antall personer som er med i pensjonsordningen 741 726
218 230 herav aktive 230 218
508 511 herav pensjonister og uføre 511 508
Eksporter til Excel

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2023 2022
Omløpsobligasjoner 55 % 38 %
Pengemarked 14 % 21 %
Aksjer 25 % 29 %
Eiendom 6 % 7 %
Sum 100 % 100 %
Eksporter til Excel

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette  sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen. Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen. Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN