Note 28 - Finansielle derivater

Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Urealiserte gevinster blir ført som eiendeler og urealisert tap ført som gjeld for alle rentederivater. Dette gjelder både derivater benyttet til sikringsformål og holdt for handelsformål. Banken benytter seg ikke av kontantstrømsikring.

Kontraktssum viser absoluttverdier for alle kontrakter.

For beskrivelse av motpartsrisiko og markedsrisiko se beskrivelse i note 6 risikoforhold. Ytterligere detaljer vedrørende markedsrisiko knyttet til renterisiko se note 14, og for markedsrisiko knyttet til valutaeksponering se note 15.

 

Morbank    
     
Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
  Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 14.863 72 -241 11.510 71 -96
Valutabytteavtaler (swap) 36.719 556 -116 27.459 242 -118
Valutaopsjoner 326 -3 3 41 -1 0
Sum valutainstrumenter 51.907 625 -354 39.010 312 -214
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 245.023 4.919 -4.478 256.905 5.160 -4.566
Korte rentebytteavtaler (FRA) - 4 -2 - - -1
Sum renteinstrumenter 245.023 4.923 -4.480 256.905 5.160 -4.566
             
Varerelaterte kontrakter            
Børsomsatte standardiserte forwards og futures kontrakter 2.091 158 -158 1.055 1.164 -1.164
Sum varerelaterte kontrakter 2.091 158 158 1.055 1.164 -1.164
             
Sikring            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 34.643 744 -1.630 38.401 294 -2.368
Sum renteinstrumenter 34.643 744 -1.630 38.401 294 -2.368
             
Sum            
Sum renteinstrumenter 279.666 5.666 -6.110 295.306 5.454 -6.934
Sum valutaintrumenter 51.907 625 -354 39.010 312 -214
Sum varerelaterte kontrakter 2.091 158 -158 1.055 1.164 -1.164
Påløpte renter   211 -367   -127 5
Sum finansielle derivater 333.664 6.659 -6.989 335.371 6.803 -8.307
Eksporter til Excel

 

Konsern    
     
Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
  Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 14.863 72 -241 11.510 71 -96
Valutabytteavtaler (swap) 36.719 556 -116 27.459 242 -118
Valutaopsjoner 326 -3 3 41 -1 0
Sum valutainstrumenter 51.907 625 -354 39.010 312 -214
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 245.023 4.919 -4.478 256.905 5.160 -4.566
Korte rentebytteavtaler (FRA) - 4 -2 - - -
Sum renteinstrumenter 245.023 4.923 -4.480 256.905 5.160 -4.566
             
Varerelaterte kontrakter            
Børsomsatte standardiserte forwards og futures kontrakter 2.091 158 -158 1.055 1.164 -1.164
Sum varerelaterte kontrakter 2.091 158 -158 1.055 1.164 -1.164
             
Sikring            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 34.643 744 -1.630 38.401 294 -2.368
Sum renteinstrumenter 34.643 744 -1.630 38.401 294 -2.368
             
Sum            
Sum renteinstrumenter 279.666 5.666 -6.110 295.306 5.454 -6.934
Sum valutaintrumenter 51.907 625 -354 39.010 312 -214
Sum varerelaterte kontrakter 2.091 158 -158 1.055 1.164 -1.164
Påløpte renter   211 -367   -127 5
Sum finansielle derivater 333.664 6.659 -6.989 335.371 6.803 -8.307
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN