Note 15 - Kredittkvalitet per klasse av finansielle eiendeler

Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold. Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt.  Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager. Historikk er omarbeidet i samsvar med nye beregninger for estimert mislighold. Jfr. note 6 Risikoforhold, i avsnitt om misligholdssansynlighet.

 

Morbank                
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Misligholdt eller individuelt nedskrevet *  
2013 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 4.000 4.000
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   26.143 6.762 2.833 639 769 209 37.355
Bedriftsmarked   13.977 12.370 9.377 2.469 1.254 229 39.675
Sum utlån   40.120 19.132 12.272 3.108 1.961 438 77.030
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte statsobligasjoner   150 150
Noterte andre obligasjoner   9.150 94 25 45 9.314
Unoterte statsobliasjoner   2.416 2.416
Unoterte obligasjoner   1.533 1.984 1.437 14 39 5.007
Sum finansielle investeringer   13.249 2.077 1.437 39 84 16.887
                 
Totalt   57.369 21.209 13.709 3.147 2.045 438 97.917
                 
                 
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Misligholdt eller individuelt nedskrevet *  
2012 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 5.619 5.619
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   22.256 5.976 3.043 584 549 168 32.328
Bedriftsmarked   10.567 13.777 12.305 1.865 1.395 226 40.135
Sum utlån   32.491 19.825 15.328 2.451 1.976 394 72.464
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte statsobligasjoner   50 17 67
Noterte andre obligasjoner   10.858 147 39 11.045
Unoterte statsobligasjoner   2.381 5 2.386
Unoterte obligasjoner   1.252 1.180 1.235 3.667
Sum finansielle investeringer   14.541 1.349 1.274 17.164
                 
Totalt   52.651 21.174 16.602 2.451 1.976 394 95.247

 

Konsern                
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Misligholdt eller
individuelt nedskrevet *
 
2013 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7  1.189 1.189
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   26.194 7.140 3.614 756 831 235 38.769
Bedriftsmarked   14.176 12.761 10.134 2.713 1.461 288 41.534
Sum utlån   40.369 19.901 13.748 3.468 2.292 523 80.303
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte statsobligasjoner   150 150
Noterte andre obligasjoner   9.150 94 25 45 9.314
    2.416 2.416
Unoterte obligasjoner   1.533 1.984 1.437 14 39 5.007
Sum finansielle investeringer   13.249 2.077 1.437 39 84 16.887
                 
Totalt   54.808 21.979 15.185 3.508 2.376 523 98.379
                 
                 
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Misligholdt eller
individuelt nedskrevet *
 
2012 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 3.012 3.012
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   21.970 6.383 3.656 681 685 199 33.573
Bedriftsmarked   10.825 14.119 12.379 2.118 1.634 295 41.370
Sum utlån   32.795 20.501 16.035 2.799 2.319 494 74.943
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte statsobligasjoner   50 17 67
Noterte andre obligasjoner   10.858 147 39 11.045
Unoterte statsobligasjoner   2.381 5 2.386
Unoterte obligasjoner   1.252 1.180 1.235 3.667
Sum finansielle investeringer   14.541 1.349 1.274 17.164
                 
Totalt   50.348 21.850 17.309 2.799 2.319 494 95.119

 * Garantier stilt av GIEK er ikke hensyntatt.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN