Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Regnskapsprinsipp Utlån

Utlån som holdes i en «holde for å motta» forretningsmodell måles til amortisert kost. Amortisert kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen, pluss eller minus kumulativ amortisering som følger av en effektiv rentemetode, og fratrukket eventuelle beløp for verdifall eller tapsutsatthet. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets forventede levetid.

Banken selger bare deler av de utlån som kvalifiserer for overføring til SparBank1 Boligkreditt. Utlån som inngår i forretningsmodeller (porteføljer) med utlån som kvalifiserer for overføring holdes derfor både for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og for salg. Banken klassifiserer derfor alle boliglån til virkelig verdi over OCI. Virkelig verdi på boliglån ved førstegangsinnregning er transaksjonsprisen, uten reduksjon for 12-måneders forventet tap.

Fastrentelån til kunder regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet. Gevinst og tap som skyldes endring i virkelig verdi innregnes over resultatregnskapet som verdiendring. Opptjent rente og over/underkurs regnskapsføres som renter. Renterisikoen i fastrenteutlånene styres med renteswapper som regnskapsføres til virkelig verdi. Det er konsernets oppfatning at vurdering av fastrenteutlån til virkelig verdi gir mer relevant informasjon om verdiene i balansen.  

Morbank   Konsern
31.12.2022 31.12.2023 (mill. kr) 31.12.2023 31.12.2022
140.549 157.240 Brutto utlån 169.862 152.629
999 776 Tapsavsetninger 907 1.081
139.550 156.464 Utlån til og fordringer på kunder 168.955 151.549
         
    Tilleggsinformasjon    
56.876 64.719 Utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 64.719 56.876
718 894 - herav utlån til ansatte 1.609 1.349
1.739 1.749 Utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 1.749 1.739
         
78 102 Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner - -
1.394 2.000 Utlån til ansatte1) 3.250 2.450
1) Rentesubsidiering ved utlån til ansatte inngår i rentenetto. Lånerenten til ansatte er 75 prosent av beste boliglånsrente til øvrige kunder.
Eksporter til Excel

 

Utlån og engasjementer fordelt på type

Morbank   Konsern
31.12.2022 31.12.2023 Utlån og engasjementer fordelt på type (mill. kr) 31.12.2023 31.12.2022
    Brutto utlån    
- - Leiefinansieringsavtaler (Finansiell lease) 3.788 3.728
12.236 13.891 Kasse-/drifts- og brukskreditter 13.891 12.236
3.825 4.211 Byggelån 4.211 3.825
124.488 139.138 Nedbetalingslån 147.971 132.841
140.549 157.240 Sum brutto utlån 169.862 152.629
         
    Øvrige engasjementer    
6.067 4.946 Finansielle garantier, herav: 4.946 6.067
1.493 979   Betalingsgarantier 979 1.493
1.177 1.341   Kontraktsgarantier 1.341 1.177
712 670   Lånegarantier 670 712
62 79   Garantier for skatter 79 62
2.624 1.877   Annet garantiansvar 1.877 2.624
         
1.047 995 Ubenyttede garantitilsagn 995 1.047
12.143 12.660 Ubenyttede kreditter 12.883 12.459
4.745 7.629 Innvilgede lånetilsagn1) 7.817 4.950
5 10 Remburser 10 5
24.007 26.240 Sum øvrige engasjementer 26.652 24.527
         
164.556 183.481 Sum Totale engasjementer 196.514 177.157
1) Økningen i innvilgede lånetilsagn skyldes finansieringsbevis, som tidligere ikke har vært inkludert på grunn av feil. Historikk er ikke omarbeidet.
Eksporter til Excel


Utlån og engasjementer fordelt på sektor og næring

  31.12.2023 31.12.2022
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 87.992 9.895 97.887 77.965 7.273 85.239
Offentlig forvaltning 2 643 645 1 692 694
Jordbruk og skogbruk 12.021 1.016 13.037 10.707 955 11.662
Fiske og fangst 5.459 756 6.215 7.047 902 7.949
Havbruk 2.218 1.806 4.024 2.324 1.145 3.469
Industri og bergverk 3.170 2.245 5.415 2.563 2.201 4.765
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 6.111 2.251 8.362 4.370 2.741 7.111
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.845 1.597 4.442 2.976 1.719 4.695
Sjøfart og offshore 6.030 1.574 7.604 5.382 548 5.929
Eiendomsdrift 19.539 1.561 21.101 16.983 2.433 19.416
Forretningsmessig tjenesteyting 4.239 910 5.149 3.561 860 4.421
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.396 1.043 6.438 5.327 1.551 6.878
Øvrige sektorer 2.220 943 3.163 1.343 986 2.329
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 157.240 26.240 183.481 140.549 24.007 164.556
Eksporter til Excel

 

  31.12.2023 31.12.2022
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 95.058 10.123 105.181 84.957 7.572 92.529
Offentlig forvaltning 39 644 683 35 694 729
Jordbruk og skogbruk 12.489 1.031 13.520 11.140 974 12.114
Fiske og fangst 5.488 757 6.245 7.075 904 7.979
Havbruk 2.473 1.814 4.287 2.656 1.159 3.814
Industri og bergverk 3.757 2.264 6.021 3.150 2.226 5.376
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 7.353 2.291 9.644 5.526 2.790 8.317
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.777 1.627 5.404 3.632 1.747 5.380
Sjøfart og offshore 6.030 1.574 7.604 5.382 548 5.929
Eiendomsdrift 19.651 1.565 21.216 17.101 2.438 19.538
Forretningsmessig tjenesteyting 5.148 941 6.088 4.312 893 5.206
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.459 1.077 7.536 6.375 1.595 7.970
Øvrige sektorer 2.140 943 3.084 1.288 987 2.275
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 169.862 26.652 196.514 152.629 24.527 177.157
Eksporter til Excel

 

Utlån og øvrige engasjementer fordelt på geografiske områder

  31.12.2023 31.12.2022
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 95.331 15.593 110.924 91.519 14.931 106.449
Møre og Romsdal 37.194 6.441 43.635 29.612 5.341 34.953
Nordland 1.109 343 1.453 1.056 44 1.101
Oslo 9.794 2.061 11.855 7.087 2.051 9.138
Landet for øvrig 13.483 1.762 15.244 10.935 1.609 12.543
Utlandet 329 40 369 340 31 371
Sum 157.240 26.240 183.481 140.549 24.007 164.556
             
  31.12.2023 31.12.2022
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 99.368 15.727 115.096 95.640 15.111 110.751
Møre og Romsdal 40.038 6.533 46.571 31.946 5.441 37.387
Nordland 1.374 352 1.726 1.317 55 1.372
Oslo 10.211 2.074 12.285 7.512 2.069 9.581
Landet for øvrig 18.541 1.925 20.466 15.875 1.820 17.695
Utlandet 329 40 369 340 31 371
Sum 169.862 26.652 196.514 152.629 24.527 177.157
Eksporter til Excel

 

Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.2023 31.12.2022
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 55.192 2.357 57.549 36.923 1.676 38.599
Møre og Romsdal 7.392 7 7.399 8.631 384 9.015
Nordland 1.349 7 1.355 341 8 349
Oslo 457 0 457 3.248 57 3.304
Landet for øvrig 274 0 274 7.693 104 7.796
Utlandet 53 0 53 40 0 40
Sum 64.717 2.371 67.088 56.876 2.229 59.104
Eksporter til Excel

 

Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.2023 31.12.2022
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 1.562 - 1.562 1.430 - 1.430
Møre og Romsdal 94 - 94 53 - 53
Nordland 93 - 93 - - -
Oslo - - - 256 - 256
Landet for øvrig - - - - - -
Utlandet - - - - - -
Sum 1.749 - 1.749 1.739 - 1.739
Eksporter til Excel

Utlån til og fordringer på kunder knyttet til finansielle leieavtaler

Konsern (mill. kr) 31.12.2023 31.12.2022
Brutto fordringer knyttet til finansielle leieavtaler    
- Inntil 1 år 140 113
- Mellom 1 og 5 år 2.418 2.377
- Over 5 år 1.162 1.169
Sum brutto fordringer 3.719 3.658
     
Mottatt, ikke opptjent inntekt knyttet til finansielle leieavtaler 103 105
Netto investeringer knyttet til finansielle leieavtaler 3.788 3.728
     
Netto investeringer i finasielle leieavtaler kan analyserers på følgende måte:    
- Inntil 1 år 153 127
- Mellom 1 og 5 år 2.491 2.450
- Over 5 år 1.145 1.151
Sum netto fordringer 3.788 3.728
Eksporter til Excel

Utlån og øvrige engasjement fordelt på risikogrupper

Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunkt.  Misligholdssannsynligheten  beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd.  Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag for nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes risikoklassen for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Se note 11 for inndeling av risikoklasser.

Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem.

Øvrige engasjement inkluderer remburser, garantier, ubenyttede kreditter og lånetilsagn.

Engasjementsoppfølging gjøres ut ifra engasjementets størrelse, risiko og migrering. Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement.  

Banken benytter makrobaserte stresstester for å estimere nedskrivningsbehov knyttet til objektive hendelser som  ikke har gitt utslag i porteføljekvalitet på måletidspunktet.

Risikogruppe tapsutsatte og/eller misligholdte består av kunder med mislighold over 90 dager og/ eller objektive bevis på verdifall som medfører redusert fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. Se note 10 Tap på utlån og garantier for utfyllende beskrivelse av disse engasjementene. 

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.23 (mill. kr) Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 79.502 7.751 2.854 647 1.098 526 92.377
Trinn 1 79.314 6.791 1.147 187 236 - 87.675
Trinn 2 188 960 1.707 459 862 - 4.175
Trinn 3 - - - - - 526 526
               
Amortisert kost 27.706 12.092 15.553 1.498 1.069 1.363 59.281
Trinn 1 27.445 9.856 11.834 886 532 - 50.553
Trinn 2 261 2.236 3.719 613 536 - 7.366
Trinn 3 - - - - - 1.363 1.363
               
Virkelig verdi over resultatet 4.738 609 163 44 20 7 5.582
Sum brutto utlån 111.946 20.452 18.570 2.189 2.186 1.897 157.240
               
Øvrige engasjementer 16.850 4.917 3.963 199 118 193 26.240
Trinn 1 16.209 4.585 3.080 67 35 - 23.976
Trinn 2 641 331 883 133 84 - 2.071
Trinn 3 - - - - - 193 193
               
Totale engasjementer 128.796 25.369 22.533 2.389 2.305 2.090 183.481
Eksporter til Excel

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.22 (mill. kr) Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 71.072 6.518 2.488 635 925 372 82.010
Trinn 1 70.927 5.671 963 229 188 - 77.978
Trinn 2 144 848 1.525 406 737 - 3.660
Trinn 3 - - - - - 372 372
               
Amortisert kost 26.194 11.451 12.497 1.553 633 1.502 53.830
Trinn 1 24.784 10.085 10.195 913 167 - 46.144
Trinn 2 1.410 1.365 2.302 640 467 - 6.184
Trinn 3 - - - - - 1.502 1.502
               
Virkelig verdi over resultatet 3.962 595 99 11 38 4 4.708
Sum brutto utlån 101.227 18.564 15.083 2.200 1.597 1.878 140.549
               
Øvrige engasjementer 14.300 5.910 3.009 520 96 173 24.007
Trinn 1 14.238 5.771 2.555 75 24 - 22.663
Trinn 2 62 139 454 445 71 - 1.171
Trinn 3 - - - - - 173 173
               
Totale engasjementer 115.527 24.473 18.093 2.719 1.693 2.051 164.556
Eksporter til Excel

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.23 (mill. kr) Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 79.502 7.751 2.854 647 1.098 526 92.377
Trinn 1 79.314 6.791 1.147 187 236 - 87.675
Trinn 2 188 960 1.707 459 862 - 4.175
Trinn 3 - - - - - 526 526
               
Amortisert kost 28.043 14.748 22.971 2.853 1.833 1.557 72.004
Trinn 1 27.782 12.177 18.328 1.797 532 - 60.616
Trinn 2 261 2.571 4.642 1.056 1.301 - 9.832
Trinn 3 0 - - - - 1.557 1.557
               
Virkelig verdi over resultatet 4.636 609 163 44 20 7 5.480
Sum brutto utlån 112.181 23.108 25.988 3.544 2.951 2.091 169.862
               
Øvrige engasjementer 16.850 4.917 4.374 199 118 193 26.652
Trinn 1 16.209 4.585 3.293 67 35 - 24.189
Trinn 2 641 331 1.081 133 84 - 2.270
Trinn 3 - - - - - 193 193
               
Totale engasjementer 129.031 28.025 30.362 3.743 3.069 2.284 196.514
Eksporter til Excel

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.22 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 71.072 6.518 2.488 635 925 372 82.010
Trinn 1 70.927 5.671 963 229 188 - 77.978
Trinn 2 144 848 1.525 406 737 - 3.660
Trinn 3 - - - - - 372 372
               
Amortisert kost 27.250 13.973 19.084 2.605 1.403 1.673 65.989
Trinn 1 25.840 12.598 16.471 1.535 167 - 56.611
Trinn 2 1.410 1.375 2.612 1.071 1.236 - 7.705
Trinn 3 - - - - - 1.673 1.673
               
Virkelig verdi over resultatet 3.884 595 99 11 38 4 4.630
Sum brutto utlån 102.206 21.086 21.670 3.252 2.366 2.049 152.629
               
Øvrige engasjementer 14.300 5.910 3.530 520 96 173 24.527
Trinn 1 14.238 5.771 2.827 75 24 - 22.934
Trinn 2 62 139 703 445 71 - 1.420
Trinn 3 - - - - - 173 173
               
Totale engasjementer 116.505 26.996 25.200 3.772 2.462 2.222 177.157
Eksporter til Excel

 

 

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.2023 31.12.2022
Risikogrupper (mill. kr) Brutto
utlån
Øvrige
engasjement
Totale
engasjement
Brutto
utlån
Øvrige
engasjement
Totale
engasjement
Laveste risiko 37.570 1.518 39.088 48.752 2.217 50.969
Lav risiko 13.153 597 13.750 6.261 7 6.268
Middels risiko - - - 1.259 4 1.263
Høy risiko 3.960 81 4.042 327 0 327
Høyeste risiko 7.619 143 7.762 220 - 220
Tapsutsatte og/eller misligholdte 2.414 32 2.446 58 0 58
Sum 64.717 2.371 67.088 56.876 2.229 59.104
Eksporter til Excel

 

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.2023 31.12.2022
Risikogrupper (mill. kr) Brutto
utlån
Øvrige
engasjement
Totale
engasjement
Brutto
utlån
Øvrige
engasjement
Totale
engasjement
Laveste risiko 1.311 - 1.311 1.496 - 1.496
Lav risiko 188 - 188 147 - 147
Middels risiko - - - 96 - 96
Høy risiko 250 - 250 - - -
Høyeste risiko - - - - - -
Tapsutsatte og/eller misligholdte - - - - - -
Sum 1.749 - 1.749 1.739 - 1.739
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN