Note 12 - Maksimal kreditteksponering

Tabellen nedenfor viser maksimal eksponering mot kredittrisiko i balansen, inkludert derivater. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantstillelser og tillatte motregninger.

For opplysning om klassifisering av finansielle instrumenter der dette ikke er spesifisert, se note 24 Klassifisering av finansielle instrumenter.

Morbank            
31.12.23 (mill. kr) Brutto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Taps-
avsetning
Sikkerhet i eiendom Sikkerhet i
verdipapirer
Øvrig
sikkerhet
og mot-
regnings-
avtaler*)
Netto
maksimal
eksponering for
kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 1.147 - - - - 1.147
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 19.241 - - - - 19.241
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 5.582 - 5.387 26 30 139
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 59.281 659 32.438 2.912 20.313 2.959
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 92.377 117 91.080 71 471 638
Sertifikater og obligasjoner 34.163 - - - 11.884 22.278
Derivater 6.659 - - - 3.849 2.810
Opptjente ikke mottatte inntekter 136 - - - - 136
Fordringer verdipapirer 66 - - - - 66
Sum eiendeler 218.651 776 128.904 3.010 36.548 49.413
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 5.972 19 - - - 5.953
Ubenyttede kreditter og lånetilsagn 22.592 34 3.030 448 424 18.656
Andre engasjement 5.354 - - - - 5.354
Sum forpliktelser 33.919 53 3.030 448 424 29.964
             
Sum total kredittrisikoeksponering 252.570         79.377
             
31.12.22 (mill. kr) Brutto
maksimal
eksponering for
kredittrisiko
Taps-
avsetning
Sikkerhet
i eiendom
Sikkerhet i
verdipapirer
Øvrig
sikkerhet
og mot-
regnings-
avtaler*)
Netto
maksimal
eksponering for
kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 1.159 - - - - 1.159
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 21.972 - - - - 21.972
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.709 - 4.541 26 32 110
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 53.830 890 27.568 2.785 20.996 1.591
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 82.010 109 80.954 38 444 464
Sertifikater og obligasjoner 38.072 - - - 10.482 27.590
Derivater 6.804 - - - 3.909 2.894
Opptjente ikke mottatte inntekter 87 - - - - 87
Fordringer verdipapirer 262 - - - - 262
Sum eiendeler 208.904 999 113.064 2.850 35.862 56.130
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 7.174 29 - - - 7.145
Ubenyttede kreditter og lånetilsagn 16.888 37 3.095 50 255 13.451
Andre engasjement 4.461 - - - - 4.461
Sum forpliktelser 28.524 67 3.095 50 255 25.057
             
Sum total kredittrisikoeksponering 237.428         81.187
Eksporter til Excel

 

Konsern            
31.12.23 (mill. kr) Brutto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Taps-
avsetning
Sikkerhet
i eiendom
Sikkerhet i
verdipapirer
Øvrig
sikkerhet
og mot-
regnings-
avtaler*)
Netto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 1.147 - - - - 1.147
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 8.746 - - - - 8.746
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 5.480 - 5.387 26 30 37
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 72.004 531 32.438 2.912 33.065 3.059
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 92.377 117 91.080 71 471 638
Sertifikater og obligasjoner 34.163 - - - 11.884 22.279
Derivater 6.659 - - - 3.849 2.810
Opptjente ikke mottatte inntekter 153 - - - - 153
Fordringer verdipapirer 66 - - - - 66
Sum eiendeler 220.796 648 128.904 3.010 49.300 38.934
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 5.972 19 - - - 5.953
Ubenyttede kreditter og lånetilsagn 23.003 34 3.030 448 424 19.067
Andre engasjement 5.404 - - - - 5.404
Sum forpliktelser 34.380 53 3.030 448 424 30.425
             
Sum total kredittrisikoeksponering 255.176         69.359
             
31.12.22 (mill. kr) Brutto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Taps-
avsetning
Sikkerhet
i eiendom
Sikkerhet i
verdipapirer
Øvrig
sikkerhet
og mot-
regnings
avtaler*)
Netto
maksimal
eksponering
for
kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 1.159 - - - - 1.159
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 11.663 - - - - 11.663
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.631 - 4.541 26 32 32
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 65.989 950 27.568 2.785 31.255 3.431
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 82.010 109 80.954 38 444 464
Sertifikater og obligasjoner 38.073 - - - 10.482 27.591
Derivater 6.804 - - - 3.909 2.894
Opptjente ikke mottatte inntekter 104 - - - - 104
Fordringer verdipapirer 262 - - - - 262
Sum eiendeler 210.693 1.059 113.064 2.850 46.121 47.600
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 7.174 29 - - - 7.145
Ubenyttede kreditter 17.408 37 3.095 50 255 13.971
Andre engasjement 4.505 - - - - 4.505
Sum forpliktelser 29.088 67 3.095 50 255 25.621
             
Sum total kredittrisikoeksponering 239.781         73.221
Eksporter til Excel

*) Øvrig sikkerhet inkluderer blant annet kontanter, løsøre, skip og mottatte garantier. For obligasjoner med fortrinnsrett består sikkerhetsmassen av utlån til kunder i selskapet som har utstedt obligasjonen. For derivater er det stilt kontanter som sikkerhet, i tillegg bilaterale ISDA-avtaler om netting av derivater.

Bankens maksimale kreditteksponering fremgår av oppstillingen ovenfor. SpareBank 1 SMN utfører engrosbanktjenester for BN Bank og Samspar-bankene. I tilknytning til dette er det etablert garantiavtale som sikrer fullt oppgjør for eksponeringer knyttet til disse avtalene.

For privat- og næringslivskunder anvendes rammeavtaler med krav om sikkerhetsstillelse ved derivathandel. Kunder stiller kontantdepot og/eller pant i eiendeler som sikkerhet for kunders handel av strøm- og laksederivater på NASDAQ OMX Oslo ASA og Fish Pool ASA.  

SpareBank 1 SMN inngår standardiserte og hovedsakelig bilaterale ISDA-avtaler om netting av derivater der finansielle institusjoner er motparter. I tillegg har banken inngått tilleggsavtaler om sikkerhetsstillelse (CSA) mot de mest anvendte motpartene. Per 31. desember 2023 har banken rundt 40 (38) aktive ISDA-avtaler. Fra 1. mars 2017 måtte banken i henhold til EMIR ha en CSA med daglig utveksling av marginsikkerhet mv. med alle finansielle motparter som banken handler med hjemhørende (blant annet) i et EU-land. Banken inngår utelukkende avtaler med kontanter som sikkerhet. Håndteringen av sikkerhetsstillelsen under disse avtalene har banken satt ut til SEB Prime Collateral Services, det vil si at de håndterer marginkravene på vegne av banken. Mer om sikkerheter og pantstillelser i note 37 Annen gjeld og forpliktelser.

Sikkerhetsstillelsene er vurdert til markedsverdi, begrenset til maksimal kreditteksponering for den enkelte motpart.

Konsernet har 230 millioner kroner engasjementer i steg 3 hvor det ikke er foretatt nedskriving grunnet verdien på sikkerhetsstillelsen, tilsvarende tall for 2022 var 213 millioner kroner.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN