Note 37 - Annen gjeld og forpliktelse

Morbank   Konsern
31.12.22 31.12.23 Annen gjeld og balanseført forpliktelse (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
72 178 Utsatt skatt 236 127
611 793 Betalbar skatt 880 705
13 22 Formuesskatt 22 13
97 140 Tidsavgrensninger 442 388
427 533 Avsetninger 533 427
66 52 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 52 66
6 9 Pensjonsforpliktelser 9 6
233 260 Leieforpliktelse 403 339
97 9 Trasseringsgjeld 9 97
73 132 Leverandørgjeld 191 116
176 -15 Gjeld verdipapirer -15 176
196 148 Annen gjeld 243 265
2.067 2.262 Sum annen gjeld og balanseført forpliktelse 3.005 2.725
         
    Andre forpliktelser ikke balanseført    
4.461 5.354 Kredittrammer, trading 5.354 4.461
- - Øvrige forpliktelser 50 44
4.461 5.354 Sum andre forpliktelser 5.404 4.505
         
6.529 7.616 Totale forpliktelser 8.410 7.230
Eksporter til Excel

Pantstillelser

SpareBank 1 SMN ble fra 1. mars 2017 i henhold til EMIR pålagt å ha en CSA-avtale med daglig utveksling av marginsikkerhet mv. med alle finansielle motparter som banken handler med hjemhørende (blant annet) i et EU-land.

Emir-forordningen regulerer OTC-derivater og innebærer blant annet at SpareBank 1 SMN er pålagt å cleare visse derivattransaksjoner gjennom en sentral motpart (Central counterpart). Dette gjelder hovedsakelig rentederivater i norske kroner og euro. Derivater cleares gjennom London Clearing House som sentral motpart hvor sikkerheten per i dag kun er kontanter. SpareBank 1 SMN er ikke direkte medlem i London Clearing House, men har inngått avtale med Commerzbank og SEB som clearingbroker. Forpliktelsen er presentert brutto i tabellen.

SpareBank 1 SMN er registrert som GCM på NASDAQ OMX Clearing AB. Banken tilbyr kunder clearingrepresentasjon knyttet til kundens handel av strøm- og laksederivater på NASDAQ OMX Oslo ASA og Fish Pool ASA. Clearingrepresentasjon innebærer at banken trer inn i kundens sted som motpart overfor NASDAQ OMX Clearing AB og blir forpliktet overfor NASDAQ til å stille marginsikkerhet og å gjennomføre oppgjør av kontrakter og betale gebyrer. Kundene vil for bankens eksponering stille sikkerheter bestående av kontantdepot og/eller pant i eiendeler.

Morbank     Konsern
 Kontanter   Verdipapir   Sum  Pantstillelser  Sum   Verdipapir   Kontanter 
1.268 - 1.268 Pantstillelse 31.12.23 1.268 - 1.268
1.685 - 1.685 Tilhørende forpliktelse 31.12.23 1.685 - 1.685
             
3.089 - 3.089 Pantstillelse 31.12.22 3.089 - 3.089
3.811 - 3.811 Tilhørende forpliktelse 31.12.22 3.811 - 3.811
Eksporter til Excel

Pågående rettstvister

SpareBank 1 SMN konsernet er ikke part i rettstvister som vurderes til å ha vesentlig betydning for konsernet økonomiske stilling. Det kan allikevel nevnes at SpareBank 1 SMN i tilknytning til sak som gjelder underslag fra perioden desember 2022-januar 2023 vil følge opp krav med grunnlag i saken. Videre er sak hvor SpareBank 1 SMN 1 indirekte er i tvist med  Tieto Every vedrørende vederlag for leveranser anket til lagmannsretten etter avgjørelse i favør av SpareBank 1 i tingretten. Det er ikke foretatt tapsavsetninger pr. 31.12.2023.

Avsetninger

Konsernet har gjort avsetninger for pensjonsforpliktelser (se note 22), tap på garantier (se note 10), restruktureringskostnader og gavefond.  Avsetning for restruktureringskostnader er gjort med bakgrunn i nedbemanningsplan. Avsetning til gavefond er den delen av tidligere års overskudd som skal deles ut til almennyttige formål. Mer om dette i avsnittet Samfunnsansvar.

 

Morbank/konsern (mill. kr) Pensjons-forpliktelser Restrukturerings- kostnader Gavefond
Balanseført verdi 1.1.23 6 1 425
Ekstra avsetninger foretatt i perioden - - 230
Beløp som er benyttet i perioden -3 0 -198
Ubenyttede beløp som er reversert i perioden - - -
Økningen i løpet av perioden i det diskonterte beløpet som oppstår over tid, samt virkningen av eventuelle endringer i diskonteringsrenten - - -
Andre bevegelser 0 - -
Balanseført verdi 31.12.23 4 1 456
Eksporter til Excel

 

Morbank/konsern (mill. kr) Pensjons-forpliktelser Restrukturerings- kostnader Gavefond
Balanseført verdi 1.1.22 8 33 314
Ekstra avsetninger foretatt i perioden - - 250
Beløp som er benyttet i perioden -1 -31 -139
Ubenyttede beløp som er reversert i perioden - - -
Økningen i løpet av perioden i det diskonterte beløpet som oppstår over tid, samt virkningen av eventuelle endringer i diskonteringsrenten - - -
Andre bevegelser -1 - -
Balanseført verdi 31.12.22 6 1 425
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN