Note 13 - Kredittkvalitet per klasse av finansielle eiendeler

Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.

Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt.  Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.

Morbank                
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
 
31.12.23 (mill.kr) Noter Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
 Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 19.241 19.241
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   86.719 8.702 3.488 818 1.197 731 101.655
Næringsliv   25.227 11.750 15.083 1.371 989 1.165 55.585
Sum utlån   111.946 20.452 18.570 2.189 2.186 1.897 157.240
                 
Finansielle investeringer 27              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   8.546 8.546
Noterte andre obligasjoner   16.566 440 5 17.011
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   5.323 5.323
Unoterte andre obligasjoner   3.282 3.282
Sum finansielle investeringer   33.717 440 5 34.163
                 
Totalt   164.904 20.893 18.575 2.189 2.186 1.897 210.644
                 
                 
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
 
31.12.22 (mill.kr) Noter Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
 Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 21.972 21.972
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   77.371 7.432 3.025 711 1.046 531 90.116
Næringsliv   23.857 11.132 12.058 1.488 551 1.346 50.433
Sum utlån   101.227 18.564 15.083 2.200 1.597 1.878 140.549
                 
Finansielle investeringer 27              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   9.167 9.167
Noterte andre obligasjoner   14.496 429 197 15.121
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   4.378 4.378
Unoterte andre obligasjoner   9.404 2 9.406
Sum finansielle investeringer   37.445 430 197 38.072
                 
Totalt   160.644 18.994 15.280 2.200 1.597 1.878 200.593
Eksporter til Excel

 

Konsern                
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
 
31.12.23 (mill.kr) Noter Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
 Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 8.746 8.746
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   86.721 10.255 8.029 1.308 1.596 831 108.740
Næringsliv   25.460 12.853 17.959 2.236 1.355 1.259 61.122
Sum utlån   112.181 23.108 25.988 3.544 2.951 2.091 169.862
                 
Finansielle investeringer 27              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   8.546 8.546
Noterte andre obligasjoner   16.566 440 5 17.011
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   5.323 5.323
Unoterte andre obligasjoner   3.283 3.283
Sum finansielle investeringer   33.718 440 5 34.163
                 
Totalt   154.644 23.548 25.993 3.544 2.951 2.091 212.771
                 
                 
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
 
31.12.22 (mill.kr) Noter Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
 Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 11.663 11.663
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   77.932 9.096 7.035 1.090 1.391 595 97.140
Næringsliv   24.716 11.990 14.635 2.162 976 1.454 55.932
Sum utlån   102.648 21.086 21.670 3.252 2.366 2.049 153.072
                 
Finansielle investeringer 27              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   9.167 9.167
Noterte andre obligasjoner   14.496 429 197 15.121
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   4.378 4.378
Unoterte andre obligasjoner   9.405 2 9.407
Sum finansielle investeringer   37.446 430 197 38.073
                 
Totalt   151.757 21.517 21.867 3.252 2.366 2.049 202.808
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN