Note 36 - Gjeld ved utstedelse av verdipapirer

Regnskapsprinsipper

Utstedt verdipapirgjeld (seniorlån) måles til amortisert kost eller som finansielle forpliktelser bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer innregnet over resultatet. Som hovedregel benyttes sikringsbokføring (virkelig verdi sikring) ved utstedelse av obligasjonsgjeld med fast rente. Ved sikring er det en entydig, direkte og dokumentert sammenheng mellom verdiendringer på sikringsobjektet (innlånet) og sikringsinstrumentet (rentederivat). For sikringsobjektet regnskapsføres endringer i virkelig verdi knyttet til den sikrede risikoen som et tillegg eller fradrag i balanseført verdipapirgjeld og resultatføres under «Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser». Sikringsinstrumentene vurderes til virkelig verdi og endringene i virkelig verdi resultatføres på samme resultatlinje som sikringsobjektene. Gjeld ved utstedelse av verdipapirer presenteres inklusiv påløpte renter. Se note 29 for en mer utførlig beskrivelse av sikringsbokføring.

Morbank   Konsern
31.12.22 31.12.23 (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
40.392 33.417 Obligasjonsgjeld 33.417 40.392
7.082 12.412 Senior non preferred 12.412 7.082
47.474 45.830 Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer 45.830 47.474
         
1,3 % 2,1 % Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld 2,1 % 1,3 %
2,7 % 4,5 % Gjennomsnittlig rente senior non preferred 4,5 % 2,7 %
         
         
31.12.22 31.12.23 Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt 1) 31.12.23 31.12.22
8.807 - 2023 - 8.807
4.497 3.438 2024 3.438 4.497
9.080 9.648 2025 9.648 9.080
9.512 11.520 2026 11.520 9.512
6.424 8.068 2027 8.068 6.424
9.649 10.722 2028 10.722 9.649
505 2.513 2029 2.513 505
105 113 2030 113 105
316 338 2031 338 316
263 281 2032 281 263
316 338 2033 338 316
158 169 2034 169 158
-93 -134 Valutaagio -134 -93
-2.344 -1.490 Over og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner -1.490 -2.344
280 306 Påløpte renter 306 280
47.474 45.830 Sum verdipapirgjeld 45.830 47.474
 
1) Forfallstidspunkt er endelig forfall, ikke call-dato    
Eksporter til Excel

 

31.12.22 31.12.23 Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer 31.12.23 31.12.22
21.554 24.231 NOK 24.231 21.554
22.255 18.784 EUR 18.784 22.255
3.665 2.814 Øvrige 2.814 3.665
47.474 45.830 Sum verdipapirgjeld 45.830 47.474
Eksporter til Excel

 

Morbank og konsern        
Endring i verdipapirgjeld 31.12.23 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.22
Obligasjonsgjeld 34.767 - 10.291 2.526 42.532
Senior non preferred 12.344 5.280 - -36 7.100
Verdijusteringer -1.588 - - 850 -2.438
Påløpte renter 306 - - 26 280
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 45.830 5.280 10.291 3.366 47.474
           
Endring i verdipapirgjeld 31.12.22 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.21
Obligasjonsgjeld 42.532 12.594 6.613 -254 36.805
Senior non preferred 7.100 3.600 - - 3.500
Verdijusteringer -2.438 - - -2.286 -152
Påløpte renter 280 - - 102 178
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 47.474 16.194 6.613 -2.438 40.332
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN