Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Regnskapsprinsipp

Ansvarlige lån måles til amortisert kost som andre langsiktige lån. Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. En fondsobligasjon er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har under nærmere gitte vilkår ikke plikt til å betale ut renter, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjoner er klassifisert som hybridkapital under egenkapital da disse ikke tilfredsstiller definisjonen av finansiell forpliktelse i henhold til IAS 32. Obligasjonene er evigvarende og SpareBank 1 SMN har rett til å ikke betale renter til investorene. Rentene presenteres ikke som en rentekostnad i resultatet, men som en reduksjon i egenkapitalen. Se også nærmere beskrivelse i note 3. Behandling av ansvarlige lån og fondsobligasjoner i beregningen av konsernets kapitaldekning er omtalt i note 5 Kapitaldekning og kapitalstyring.

Morbank   Konsern
31.12.22 31.12.23 (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
    Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital    
- - 2026 SpareBank 1 Finans Midt-Norge 23/34 76 43
250 0 2028 flytende rente NOK (Call 2023) - 250
500 0 2028 flytende rente NOK (Call 2023) - 500
250 250 2029 flytende rente NOK (Call 2024) 250 250
- 150 2029 flytende rente NOK (Call 2024) 150 -
1.000 1.000 2032 flytende rente NOK (Call 2024) 1.000 1.000
- 750 2033 flytende rente NOK (Call 2024) 750 -
15 19 Påløpte renter 21 16
2.015 2.169 Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital 2.247 2.058
         
3,2 % 5,8 % Gjennomsnittlig rente NOK 5,8 % 3,2 %
         
    Hybridkapital    
- - 5/99 SpareBank 1 Finans Midt-Norge flytende rente NOK (Call 2023) 103 43
76 - 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) - 76
300 - 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) - 300
200 - 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) - 200
250 250 5/99 flytende rente NOK (Call 2024) 250 250
500 500 5/99 flytende rente NOK (Call 2024) 500 500
- 50 5/99 flytende rente NOK (Call 2024) 50 -
- 300 5/99 flytende rente NOK (Call 2024) 300 -
- 150 5/99 flytende rente NOK (Call 2024) 150 -
200 200 7/99 fast rente 5,0 % NOK (Call 2025)* 200 200
200 200 7/99 fast rente 7,12 % NOK (Call 2027)* 200 200
- 150 7/99 fast rente 7,04 % NOK (Call 2029)* 150 -
1.726 1.800 Sum hybridkapital 1.903 1.769
         
4,6 % 7,4 % Gjennomsnittlig rente NOK 7,4 % 4,6 %
*) Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler
Eksporter til Excel

 

Konsern          
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.23 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-/
underkurs
31.12.22
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 2.226 934 750 - 2.043
Påløpte renter 21 - - 5 16
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 2.247 934 750 5 2.058
           
Endringer i hybridkapital 31.12.23 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-/
underkurs
31.12.22
Fondsobligasjonslån, NOK 1.903 711 576 - 1.769
Sum hybridkapital 1.903 711 576 - 1.769
           
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.22 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-/
underkurs
31.12.21
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 2.043 1.000 750 - 1.793
Påløpte renter 16 - - - 16
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 2.058 1.000 750 0 1.808
           
Endringer i hybridkapital 31.12.22 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-/
underkurs
31.12.21
Fondsobligasjonslån, NOK 1.769 700 224 - 1.293
Sum hybridkapital 1.769 700 224 - 1.293
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN