Note 13 - Kredittkvalitet per klasse av finansielle eiendeler

Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.

Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.

Morbank                
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
 
31.12.21 (mill.kr) Noter Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
 Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 13.190 13.190
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   77.289 8.252 2.970 907 963 450 90.831
Næringsliv   20.922 12.160 9.040 1.142 362 2.656 46.282
Sum utlån   98.211 20.413 12.010 2.049 1.325 3.106 137.113
                 
Finansielle investeringer 27              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   8.821 8.821
Noterte andre obligasjoner   13.725 325 220 14.269
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   3.456 3.456
Unoterte andre obligasjoner   4.155 61 4.216
Sum finansielle investeringer   30.157 385 220 30.762
                 
Totalt   141.558 20.798 12.229 2.049 1.325 3.106 181.065
                 
                 
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
 
31.12.20 (mill.kr) Noter Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
 Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 12.901 12.901
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   67.453 8.954 3.423 1.029 1.138 383 82.380
Næringsliv   18.797 12.161 8.974 1.193 454 1.702 43.280
Sum utlån   86.250 21.115 12.398 2.222 1.592 2.084 125.660
                 
Finansielle investeringer 27              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   9.298 9.298
Noterte andre obligasjoner   9.724 3.713 473 328 14.239
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner  
Unoterte andre obligasjoner   82 3.066 3.147
Sum finansielle investeringer   19.104 6.779 473 328 26.684
                 
Totalt   118.255 27.894 12.871 2.550 1.592 2.084 165.246
Eksporter til Excel

 

Konsern                
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
 
31.12.21 (mill.kr) Noter Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
 Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 4.704 4.704
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   77.595 9.598 6.868 1.158 1.161 537 96.916
Næringsliv   21.054 12.788 11.514 1.573 696 2.759 50.384
Sum utlån   98.649 22.386 18.381 2.731 1.857 3.296 147.301
                 
Finansielle investeringer 27              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   8.821 8.821
Noterte andre obligasjoner   13.725 325 220 14.269
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   3.456 3.456
Unoterte andre obligasjoner   4.155 61 4.216
Sum finansielle investeringer   30.157 385 220 30.762
                 
Totalt   133.510 22.771 18.601 2.731 1.857 3.296 182.767
                 
                 
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
 
31.12.20 (mill.kr) Noter Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
 Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 5.091 5.091
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   67.560 10.196 7.233 1.323 1.374 455 88.139
Næringsliv   18.248 12.823 11.169 1.702 764 1.802 46.509
Sum utlån   85.808 23.018 18.402 3.025 2.138 2.257 134.648
                 
Finansielle investeringer 27              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   9.298 9.298
Noterte andre obligasjoner   9.724 3.713 473 328 14.239
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner  
Unoterte andre obligasjoner   3 3.066 3.069
Sum finansielle investeringer   19.026 6.779 473 328 26.606
                 
Totalt   109.925 29.797 18.875 3.353 2.138 2.257 166.346
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN